Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevelen, liuu door liet hoofd van den staat gegeven. Vandaar dat liet persoonlijk belang van dezen geacht werd het belang van den staat te zijn, dat Frank rijks verhouding tot de overige landen afhing van de verhouding van den keizer tot de overige staatshoofden. Die persoonlijke regeering bracht van zelf uiede, dat de buitenlandsche staatkunde sterk op den voorgrond trad; de keizer wilde zich in Europa laten gelden, niet alleen omdat hij Frankrijk niet beter vrede kon laten hebben met de onderwerping waartoe het gebracht was, dan door het de eerste plaats in Europa te verschaffen, maar bovenal ook omdat hij, zoo goed als zijn oom, eigenlijk geen Franschmau, omdat Frankrijk ook voor hem, zoo goed als voor zijn oom, slechts een werktuig was. Evenals deze dacht hij, bij zijn plannen ter vervorming vau Europa, wel altijd aan Frankrijk de eerste plaats, den overwegenden invloed toe, maar toch golden die plannen meer Europa, later zelfs ook de wereld buiten Europa, dau bepaaldelijk Frankrijk.

Intusschen, Napoleon begreep dat het er voor alles op aankwam, de Franschen door materieele belangen aan zijn bestuur te verbinden en deze daarom zooveel hij kon te behartigen. Zoo ontstond dan ook voor Frankrijk een tijd van voortdurende staatsbemoeiing en staatszorg, zooals in die dagen nog maar weinig werd gezien. De openbare werken werden een uiterst belangrijke tak van het bestuur, bij den aanleg van sommige spoorweglijnen speelde de staatsondersteuning een groote rol en gaf aanleiding tot geweldige speculatie, waaraan de voornaamste personen der regeering meer deelnamen, dan voor den naam vau deze goed was Datzelfde was het geval met een aantal nieuwe credietinstellingen, die dikwijls juist ten behoeve der nieuwe spoorwegen in het leven werden geroepen. De beurs begon daardoor hoe langer hoe meer een invloedrijke factor in de maatschappij te worden. Parijs werd het middelpunt vau tallooze ondernemingen. Zoowel om de bevolking te bevredigen door het bewustzijn, dat haar stad de schoonste en modernste en gezondste der wereld was, als ook om het bekampen van oproeren gemakkelijker te maken en in de eerste plaats om aan de eigenaardige, zoovelen al leenheerschers eigen bouwwoede lucht te geven, begon de keizer Parijs een volkomen ombouw te doen ondergaan. Hij vond daartoe in den prefect der Seine, Hausmann, een medewerker, die een buitengewone plaats in den staat innam, die, in naam onderworpen aan de ministers, in werkelijkheid van dezen onafhankelijk en alleen aan den keizer onderdanig was. Uitgaande van de voltooiing

Sluiten