Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Parlement zijn handelingen eenvoudig goedkeurde, niettegenstaande de heftige aanvallen van Disraëli en de zijnen.

Het was daarenboven niet gemakkelijk in Engeland voldoende manschappen te vinden, en de onvoldoendheid van het bestaande stelsel van aanvulling van het leger door werving kwam opnieuw aan het licht, zonder dat er echter eenige verbetering kwam. Van verplichten krijgsdienst wilde Engeland evenmin weten als van afschaffing van den koop der ofticiersplaatsen, niettegenstaande mannen als Havelock voldoende bewezen, hoe voortreffelijke officieren uit andere klassen des volks konden voortkomen. Maar elke verandering heette on-Eugelsch. Met dat woord sloegen Palmerston en de Times alle aanvallen op de bestaande toestanden af.

Voor Indië had liet echter het gevolg, dat, toen generaal Campbell was aangekomen, hij alleen de troepen uit China en enkele koloniën vond en het eerste transport dat uit Engeland was uitgezonden. De overigen konden eerst in ^November en December komen. Evenwel, daar viel niet op te wachten, want Havelock had bericht, dat hij slechts voorraad had tot halt November. Met den meest mogelijken spoed werden alle troepen naar Allahabad en Cawnpoer gezonden; de opperbevelhebber zelf verscheen daar al in het einde van October, en den 1~ iSoveinber stond deze eindelijk met 5000 man en een aanzienlijke artillerie bij Aloembagh, dat den volgenden dag ontzet werd. Toen werd de aanval op Lacknau begonnen, waar bij de 30,000 welgewapende manschappen de verschansingen en de versterkte paleizen en moskeën verdedigden. De begum, de koningin-moeder van Audh, had de opperleiding, en zij schijnt meer energie bezeten te hebben dan de meeste manuen van Indisch bloed. Maar dit baatte thans met. Het geschut deed het meeste werk en kostte den rebellen ontzaglijk veel menschenlevens, maar toch moest herhaaldelijk op de verschanste gebouwen worden stormgeloopen. Eerst den 17,len kou tot de residentie worden doorgedrongen, terwijl de eigenlijke stad nog steeds in het bezit der rebellen was. Evenwel, Havelock en de zijnen waren bevrijd. Maar de krachten van den vromen held waren door de bovenmenschelijke inspanning van vijf maanden uitgeput. Door dysenterie aangetast, stierf Havelock weinige dagen later, door het leger en geheel Engeland betreurd als een van zijn beste zonen. Twee en zestig jaar was hij zoo goed als onbekend gebleven; in vier maanden had hij zich een on vergankelij ken naam verworven, niet alleen als aanvoerder, maar ook als mensch.

Sluiten