Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaracütig geloot aan zijn beweerde ervaringen dan deze, dat zij hem geopenbaard was in een uit den hemel gekomen boek, het boek Mormon. Hij zelf was daarin als de nieuwe Messias en redder der (Amenkaansche) inenschheid voorgesteld, en voortaan trad hij als zoodanig op. Het gelukte hem een vrij groot aantal geloovigen om zich te vereemgen en vooral in de pers veel van zicli te laten spreken. Naar het boek heetten zijn aanhangers bij het volk Mormonen, zij zelf noemden zich de Heiligen van den Laatsten dag. Want alleen zij zouden bij den naderenden dag des oordeels voor God gerechtvaardigd worden. Ongelukkig had Smith in zijn leer enkele dingen opgenomen, die hem en de zijnen voortdurend in strijd met ongeloovige medeburgers wikkelden. Met name had hij, zoo als Mohammed eenmaal gedaan had, alleen zijn geloovigen als uitverkorenen Gods het recht op leven en bestaan toegekend; alle anderen, de »gentila" (gentiles, heidenen) zooals zij bij de Mormonen heeten, waren eigenlijk dat recht onwaardig. Dat gal natuurlijk tot geschillen aanleiding, waarbij de neiging der westersche Amerikanen, om al heel spoedig geweld te plegen, de Mormonen weldra tot uitwijken uit hun woonplaatsen dwong. Zij vestigden zich toen te zameu te Nauvoo in Illinois, maar zagen zich ook daar spoedig opnieuw omgeven door andere landverhuizers. Smith deed in dien tijd veel van zich spreken. Vooreerst mengde hij zich in 1843 in de presidentsverkiezing en had de brutaliteit, zich als den door God aangewezen redder der Unie candidaat te stellen; ten tweede had hij verkondigd. dat hij een nieuwe openbaring had gehad, welke de veelwijverij tot een Godgevallig werk, ja tot een wet voor de uitverkorenen verhief. Zonderling genoeg bezorgde hem dit niet alleen onder de mannen, maar ook onder de vrouwen grooten aanhang. Maar zijn steeds talrijker wordende "heidensche" buren verdroegen de nabijheid der Heiligen niet langer. Zij vielen ze aan en verdreven ze; Smith zelf kwam daarbij om het leven.

Maar de sekte viel niet uiteen, zooals ieder gedacht had. Ken zeer buitengewoon man, Brigham Young, trad in Smith's plaats als profeet op en voerde de Mormonen naar een land buiten de Unie, ja buiten de wereld.

'Ver in het Westen, aan de overzijde van het Rotsgebergte, wees hij aan de oevers van het groote Zoutmeer in Utah het nieuwe'Kanaan, of, zooals hij liet heette, het land Deseret aan, waarheen zich het nieuwe Israël onder zijn leiding in 1846 met pak en zak en vrouwen en kinderen op inarsch begaf. En wei was het een tocht door de woestijn; die tocht van den Amerikaanschen Mozes, en de Indianen toonden

Sluiten