Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Verwildering van den partijstrijd.

I

l

]

i t

De Dred Scott

uitspraak. ^ ]

i

i

]

i

zouden de laatste zijn, waarin liet over het boudsgezag kon beschikken. Gedurende die vier jareu heeft liet. zijn uittreden uit de Unie voorbereid, en het boudsgezag heeft het daarbij stilzwijgend bijgestaan, de president en zijn ministers vooraan.

De partijstrijd was in de Lnie onder het bestuur van Pierce, tengevolge \an den strijd over Kansas en de door het compromis van 1850 in het leven geroepen verscherping der wet op de gevluchte slaven, tot een ongekende hevigheid gestegen. De tegenstanders der slavernij hadden gedurig veld gewonnen, en de voorstanders hadden daartegen geen andere middelen weten te bezigen dan ruw geweld. Sedert de als uitnemend staatsman en redenaar bekende abolitionist Charles Sumner lid van den Senaat was geworden, had Douglas, het hoofd der democraten, die alleen in toegeven aan de huns inziens rechtmatige eischen van het Zuiden heil zagen, bij de behandeling der Ivansas-quaestie dezen en zijn geestverwanten durven toevoegen, dat zijn partij hen wilde onderwerpen (w want to subdue you), en toen dit niet met het woord was gelukt, had hij, na een bijtende rede van zijn tegenstander, met feitelijkheden gedreigd, welke iets later, niet door hem maar door een afgevaardigde uit Zuid-Carolina, Brooks, werkelijk werden uitgevoerd. Na de zitting overviel deze Sumner in de vergaderzaal en sloeg hem zoodanig dat hij bewusteloos moest worden weggedragen en gedurende het geheele zittingjaar niet meer optreden kon. Daar de Senaat over een lid der andere kamer geen gezag had, werd Brooks lie zich overal op zijn daad beroemde, als de eenige wijs, waarop men abolitionisten moest behandelen, niet gestraft dan met een kleine geldboete; de dames uit Zuid-Carolina vereerden hem een eere-rotting, 'n toen hij een jaar later zelf stierf, werd hij in het Congres ipenlijk herdacht als een Brutus, die den abolitionistischen Caesar ïad durven verslaan! Van de protestmeetings in het Noorden werd reen notitie genomen.

In een land waar zoo iets gebeuren kou, stond de burgeroorlog 'o°r de deur. Recht scheen er niet meer te bestaan. En onmiddelijk daarna had het Hooggerechtshof der Unie, het hoogste, algeneen geëerbiedigde rechtscollege des lands, dat zelfstandig stond levens de uitvoerende en de wetgevende macht, een uitspraak gedaan, velke de overgroote meerderheid der natie onmogelijk aanvaarden con. Het werd nu in de Vereenigde Staten met recht summum jus umma injaria.

Sluiten