is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken; voornamelijk echter drukten zij op de priesters, die zich op hun bevoorrecht standpunt in de maatschappij slechts daardoor konden handhaven dat zij reiner en heiliger schenen, dan geheel liet overige volk. Herodotus mm li.liili ons:

»De priesters scheren zich alle drie dagen over het geheele lichaam opdat zij geene luis noch iets onzuivers, hoe ook genaamd. bij zich dragen' lei wijl zij den dienst ter eere der goden verrichten. De kleeding, welke de priesters dragen, is slechts van linnen, hunne schoenen zijn van bvblus- hel is bun niet geoorloofd eene andere kleeding of andere schoenen Ie draaen.

ij nemen tweemaal daags een koud bad en tweemaal eiken nacht, en overigens hebben zij nog ontelbaar vele plichten Ie volbrengen."

Ook in de keus van hunne spijzen waren de priesters uitermate beperkl. schapen- en varkensvleesch was hun bepaald verboden; zij mochten nooit een viscli aanraken geene peulvruchten eten, boonen zelfs niet aanzien. Daarbij moesten zij vele vastendagen houden, en zichzelven lichamelijke kastijdingen opleggen. lerwijl de overige Egyptenaars meer dan ééne vrouw mochten nebben, was hun slechts het bezit van eene enkele toegestaan.

Aan de priesterkaste was niet alleen de dienst in de tempelen opgedragen /ij bekleedden ook ,1,. gewichtigste wereldlijke ambten; hierdoor vooral oefenden zij een zeer sterken invloed uit.

De koningen bestuurden hun land door tusschenkomst van stadhouders, tgypte was 111 een aantal districten verdeeld, die elk een stadhouder aan liet hootd hadden. Deze was meestal uit het koninklijk geslacht gesproten, maar 1 ,, n d,lkw'Jls (lu,f den yois< "f «Ie priesterkaste gekozen. Wel behoorde de stadhouder somtijds tot de kaste der krijgslieden of ook tol bet eigenlijke .. want ',e komng stond boven de kasten en had eene vrije keus); maar

* rech,ers waren steeds leden van de priesterkaste,

die de 42 heihge wetboeken bezat.

j*eze '"''"f ''"''ken. waarin de openbaringen der goden door de priesters opgeteekend. bevatten niet alleen de godsdienstleer der Egvptenaars nu3,!,'' i00, . wele[1isel','lPPelijk onderwijs *), benevens de burgerlijke wetgeving!

hpunivi* VU i6 30 V-"i ('®lZe '""'ken. De priesters waren niet alleen de Dewaarders van de wet, zij legden die ook ten uitvoer. Hel hoogste gerechtsbot, dat uit dertig rechters bestond, was uit leden hunner kaste samengesteld, lien dezer werden uit de priesters van Heliopolis. tien uit die van Memphis en tien uit die van Thebe gekozen. P

«ij/e. waarop dit gerechtshof de zaken behandelde, gelijk Diodorus ons die beschrijft, was hoogst eigenaardig. Zoodra de dertig rechters waren samengekomen, verkozen zij den edelste onder hen tot hun opperrechter in wiens plaats de stad, waartoe hij behoorde, een anderen recliler zond. De opperrechter ontving eene gouden keten met een beeld uil kostbare steenen veivaardigd, hetwelk men de waarheid noemde. Zoodra het proces zou beginnen. huig de opperrechter zich de gouden kelen om, terwijl de acht wetboeken naast hem lagen.

De aanklager moest zijne klachten schriftelijk indienen, en daarbij nauwkeurig meededen, waardoor hem ongelijk was aangedaan en hoe hoog liet bedrag der door hem geleden schade wel was. De aangeklaagde ontving dil

*) De pastophoren bezaten zes van de heilige boeken; deze bevatten het onderwijs in de geneeskunde Alle geneesmiddelen waren uiterst nauwkeurig voorgeschreven. Voor elke ziekte w'aren er afzonderlijke geneesheeren, die hunne kunst stiptelijk volgens de wet moesten uitoefenen, en het is verbazingwekkend, dat de Egyptische artsen in weerwil hiervan 01 .. geheele oude wereld heen beroemd waren Bij hunne behandeling van de zieken waren zij aan het wetboek gebonden Hadden zij zich aan de voorgeschreven middelen gehouden dan bleven zij, ook bij mislukking hunner pogingen, ongestraft; maar eene gestrenge straf ondergingen zij, in geval zij daarvan met ongelukkig gevolg waren afgeweken