is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nicht, lag sinds den eersten oogenblik hunner ontmoeting in zijn hart begraven. Zij was een schoon meisje, veel schooner dan hare zuster Lea, die aan oogziekte leed.

«Ik zal u zeven jaren dienen, wanneer gij uwe jongste dochter. Rachel, mij tot vrouw geeft."

Laban was met dezen voorslag wel tevreden en zoo diende Jacob om Kachel zeven jaren. Maar ze waren hem als zeven dagen: zóó lief had hij haar. Zoodra de diensttijd, waarvoor hij zich verbonden had, was verloopen. drong hij bij Laban op de vervulling van diens belofte aan. Een groot bruiloftsmaal werd aangericht, waartoe al de vrienden en geburen werden genoodigd. Maar des avonds, toen Jacob zijne geliefde Rachel in het bruidsvertrek binnenleiden zou, stelde Laban zijne oudste dochter Lea voor hare zuster in de plaats en geleidde de eerste tot den bruidegom. De duisternis belette Jacob de verwisseling te bemerken. Toen hij des morgens ontwaakte, sprak hij verontwaardigd tot Laban:

«Waarom heb gij mij dit gedaan, heb ik u niet om Rachel gediend; waarom hebt gij mij dan bedrogen?"

Laban antwoordde: »Het is in ons land geen gebruik, dat men de jongste dochter vóór de oudste ten huwelijk uitgeve. Houd het met haar eene week lang uit, dan zal ik u ook Rachel geven, mits gij mij nog zeven jaren dienen wilt."

Jacob bewilligde in dat voorstel; nadat hij eene week lang met Lea geleefd had, gaf Laban hem Rachel tot tweede vrouw en haar had Jacob meer lief dan Lea; om harentwil diende hij Laban nog weder zeven jaren. Lea. schonk haren man vier zonen: Ruben, Simeon, Levi en Juda. Rachel] daarentegen bleef kinderloos, en dewijl zij hierom afgunstig was op hare ( zuster, gaf zij hare dienstmaagd Bilha aan Jacob tot een bijwijf; uit deze werden twee zonen, Dan en Naphtali geboren. Lea volgde het voorbeeld van hare zuster, en gaf hem hare dienstmaagd Zilpa lot vrouw. Zilpa's zonen waren Gad en Aser. Nadat Lea zelve nog Issaschar en Zebulon ter wereld gebracht had, verhoorde God ook Rachel s smeeken en schonk haar een zoon, dien zij Jozef noemde. Zoo had Jacob, gedurende den lijd zijner diens tbaaibeid bij Laban, een talrijk huisgezin gekregen.

Na de geboorte van Jozef maakte zich van Jacob's gemoed een brandend verlangen naar zijn vaderland meester. Hij sprak dientengevolge lot Laban:

«Vele jaren ben ik bij u geweest en trouw heb ik uwe kudden geweid: ontsla mij thans, opdat ik met mijne vrouwen en kinderen wegtrekke naar mijn land en bepaal nu mijn loon."

Op de vraag van Laban, welk loon hij dan wel wenschte te ontvangen, hernam hij:

«Zonder mij van uwe schapen en geiten alle gespikkelde en gevlekte dieren af; die zullen mijn eigendom worden, en buitendien de lammeren die nog bont of gespikkeld ter wereld komen."

Tegen een schijnbaar zóó billijken voorslag opperde Laban geene bedenking; met zulk een loon was een twintigjarige diensttijd niet te duur betaaldMaar Jacob wist wel wat hij gevraagd had en met sluwe list verstond hij zich er op. zich eene talrijke kudde te verschaffen. Toen de bronsttijd kwam schilde hij versche twijgen van populieren, hazelaars en andere hoornen, zóo af. dat het scheen alsof een groen lint rondom het witte hout liep. Deze bonte stokken legde bij in de bakken en goten waaruit de kudden gedrenkt werden. En zie, al de na dien tijd geworpen lammeren vielen bont of ge; spikkeld uit. Door dezen kunstgreep verkreeg Jacob eene talrijke kudde; hij bezat vele schapen, kameelen, ezels en andere kostbare bezittingen.

Hierover werden de kinderen van Laban boos.

«Jacob," zoo spraken ze, «heeft zich van al het goed van onzen vader meester gemaakt. Slechts van onzes vaders bezittingen heeft hij zich zulk