Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deugd te houden, terwijl daarentegen de daemonen hem tot allerlei ondeugd en zonde poogden te verleiden. Het goede en het kwade verkeeren met elkander 111 een eeuwigen strijd; maar ten slotte zegepraalt het goede en aan liet einde dei wereld zal het rijk des lichts zich over de aarde verbreiden en een loestand van eeuwige gelukzaligheid aanbrengen. Zij, die op aarde rein geteeld hebben, genieten na hun dood een gelukkig lot; na het doorstaan van een onderzoek worden zij in het rijk des lichts van Oimuzd opgenomen.

Due dagen nadat de ziel het lichaam verlaten heeft zal zij, ingeval zij zonder smetten wordt bevonden, tot de hemelsche heerlijkheid geraken; maar onreinen en zondaars komen onder de heerschappij van Ahriman. In den strijd der geniën en daemonen kunnen de menschen, om wier zielen zij kampen de macht van het booze wederstaan, wanneer zij zich met inspanning van al hunne kracht tegen de daemonen verzetten.

Door nuttigen arbeid, door het verdelgen van schadelijke dieren, door net ïjxerig aan kweeken van voedzame veldgewassen en boomvruchten, door trouwe inachtneming van de wetten van den godsdienst, door vrome gebeden en edele daden en vooral door lichaam en geest voor alle verontreiniging te bewaren, zijn de menschen bij machte om tegenstand te bieden aan de verzoekingen der daevas, die in Turan — dat woeste land, waar een eeuwige nacht heerscht, — hunne woonplaatsen hebben.

Hoe \eihe\en het oorspronkelijk denkbeeld van Zoroaster bij de stichting \an zijn godsdienst ook was, toch bood het der priesterschap van later tijden de schoonste gelegenheid aan. om het op allerlei wijze te verontreinigen, ja onherkenbaar te maken. Zoroaster bad als het onfeilbare voorbehoedmiddel tegen den invloed der daemonen reinheid in daden en woorden, zelfs in gedachten voorgeschreven. De priesters verwrongen dit voorschrift, naardien zij do reinheid des lichaams het voornaamste vereischte voor den zegevierenden stujd tegen de daevas noemden, en deze lichamelijke reinheid van eene ontelbare menigte gebruiken en plechtigheden afhankelijk stelden.

Deze reinheidswetten, die door de priesters uitgevaardigd en in het eenig overgebleven boek ons overgeleverd zijn. verlaagden den godsdienst van Zoroaster to een slaalschen vormendienst; de volledige inachtneming van al deze voorschriften vorderde een schier bovenmenschelijken arbeid. Deze wetten hebben op liet leven van alle Iranische volken een hoogst belangrijken invloed uitgeoelend; hunne zeden en gebruiken, welke hemelsbreed van die der overige \olken verschilden, zijn daaruit voortgevloeid.

Iedere smet, ook de allergeringste, aan het lichaam of het huis van een mensen. elk genot van eene onreine spijs gaf den daevas macht over hem; ook door de onreinheid, welke een uitvloeisel is van 's menschen dierlijk leven, — b. v. liet speeksel en andere uit hel lichaam afgescheiden stoften — door ziekten, wonden en lichaamsgebreken, zelfs door het aanraken van onreine voorwerpen werd hij aan de macht der daevas onderworpen; allergevaarlijkst was voor hem het aanraken van een lijk.

.... Zoodra de ziel het lichaam had verlaten, behoorde dit Ahriman toe; het lijkspook plaatste zich op het lichaam en elk, die dit aanraakte of zich zelfs in de nabijheid er van waagde, liep gevaar, dat het spook van het lijk op liem oversprong. In de gedaante van een vlieg kwam dit spook uit het JMoorden opdagen; het zette zich op alle bewoners van het huis en verontreinigde die op allerlei wijzen; ook wanneer een hond gestorven was, die geheel met den mensch gelijk gesteld werd *), was hetzelfde gevaar te duchten.

) De hond werd als een heilig dier beschouwd en in de Zend-Avesta bijna met den mensch gelijk gesteld De aanhangers van Zoroaster waren verplicht, de honden goed te voeden, hen te verplegen wanneer ze ziek waren, en de jonge honden, die op hun erf geboren werden, groot te brengen. Niemand mocht een hond slaan of wonden, veel minder nem dooden. Zware straffen waren op zulke overtredingen gesteld.

Sluiten