Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen Zeus, die natuurlijk niets van het gebeurde wist. uit den hemel het vuur hij de menschen branden zag, ontstak hij op nieuw in toorn en poogde hij liet menschelijk geslacht ten verderf te brengen.

Prometheus ging voort met het bewijzen van allerlei diensten aan zijne schepselen; hij onderwees hen in alle kunsten, tot wier beoefening het gebruik van hel vuur hen in staat stelde. Om hen daarbij zooveel mogelijk tegen ongeluk te beveiligen, ontnam hij hun de kennis der toekomende dingen. Maar spoedig zouden de menschen door eene zware ramp getrollen worden. Zeus zond hun die toe — naar luid der mythe — in den vorm van eene vrouw. Hij,beval aan Hephuestus, uit voohiige klei een uimsclieukuliL!<• boelseerci) en daaraan de stem en de kracht der overige menschen mee te deelen; de gestalte echter en het aangezicht moesten met die der onsterfelijke godinnen overeenkomen, zoodat liet giiheeLhet bekoorlijke hcdiLeuici-tidioone jonkvrouw vertoonde *). Alle goden en godinnen droegen iets tot opluistering van dit vrouwenbeeld bij. Zij schonken daaraan de heerlijkste gaven naai lichaam en geest en tooiden het in de sierlijkste kleeding, zoodat liet een lust der oogen voor goden en voor menschen was. Hierom noemden de goden het Pandora. dewijl het door allen met geschenken was overladen.

In de ha tul droeg Pandora eene doos, waarin Zeus alle rampen, die de meiiselïeii treilen konden, had verborgen; op den bodem echter bad hij. al> éénig tegenwicht tegen al dat kwaad, de hoop nedergelegd. Hermes bracht Pandora tot Epimetheus, den broeder van Prometheus. Wel had deze zijn broeder gewaarschuwd geen geschenk van Zeus aan te nemen, maar Epimetheus was niet in staat om der verleiding weerstand te bieden. Hij nam de bekoorlijke Pandora, wier schoonheid hem betooverd had. tot vrouw.

Zoodra dit geschied was, opende Pandora hare doos. Een zwerm van jammeren. — kwaadaardige en besmettelijke ziekten, ja alle mogelijke ongevallen — verspreidde zich over de aarde en onder het menschelijk geslacht. IJlings sloot Pandora het deksel, eer ook de hoop ontsnapte; volgens de beschikking van Zeus bleef deze dus alleen op den bodem achter, opdat zij eens ter rechter tijd den menschen troost in hunne smart verleenen zou. Alzoo bracht de vrouw het eerst alle jammeren over de wereld.

Gelijk in het verhaal van Genesis Eva de oorzaak was. dat de menschen uit het Paradijs verdreven werden, zoo was — volgens deze mythe der Grieken — de eerste vrouw Pandora de oorzaak, dat het menschdom rnet ziekten en allerlei andere ellende werd bezocht.

Voor het stelen van het vuur werd Prometheus, de weldoener der menschen, vreeselijk gestraft. Aan het uiterste eind der aarde, in de Scythische woestijn — een oord van huiveringwekkende woestheid en verlatenheid — lietT~Zeus hem door Hephaestus aan den Kaukasus vastklinken; daar was hij onophoudelijk aan de zengende stralen der zon blootgesteld, terwijl hij niet in staat was zich te bewegen. Dagelijks streek een arend op hem neder en verslond van zijn lever juist zulk een deel, als eiken nacht weer aangroeide. Zoo lag hij daar, aan ondragelijke smarten ten prooi, tot dat eindelijk de zoon van Zeus, Heracles, hem verloste, den adelaar doodde en Prometheus met Zeus verzoende.

Prometheus, zoo verhaalt ons Apollodorus in zijne Mythologische Bibliotheek, had een zoon, Deucalion, die in de landstreek Phthia als koning regeerde en met Pyrrha. de dochter van Epimetheus en Pandora. gehuwd was. Nog altijd was Zeus op het menschdom vertoornd en hij besloot het door een geduchten watervloed te verdelgen. Op raad zijns vaders bouwde Deucalion eene ark, welke hij met de noodige levensmiddelen belaadde, en waarop hij zich met zijne echtgenoot inscheepte.

*) Preller, Grieksche mythologie.

Sluiten