Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Hooge belangrijkheid der legenden, waarin de Trojaansche oorlog ons beschreven wordt. Troje.

Priamus en Hecuba. De droom van Hecuba. Paris te vondeling gelegd. De appel der

tweedracht. Het oordeel van Paris. Cassandra. De nakomelingen van Pelops. De

schoone Helena door Paris geschaakt. De Grieksche helden. Nestor. Odysseus. Achilles.

De tocht naar Troje. Iphigenia geofferd. De Grieken voor Troje. De eerste negen jaren.

De Ilias.

De belangrijkste van alle gemeenschappelijke krijgstochten, door Grieksche vorsten uit den heldentijd ondernomen, die welke den dichters de rijkste stof voor hunne zangen heeft verschaft, is de Trojaansche oorloy. die in de jaren I liH—1184 v. C. geplaatst wordt. Deze krijg is zonder tegenspraak de gewichtigste gebeurtenis van het heldentijdvak, terwijl hij tegelijkertijd dat tijdperk in zekeren zin afsluit en den overgang lot de eigenlijke geschiedenis vormt.

Alle bijzonderheden van den veldtocht, hoe uitvoerig de Grieksche dichters ze ook beschrijven, behooren uitsluitend tot het gebied dei' sage en legende.

Ja. bet is niet eens als geschiedkundig zeker te bewijzen, dat ooit een gemeenschappelijke veldtocht der meeste Grieksche vorsten en helden tegen de Klein-Azialische stad Troje heeft plaats gevonden, al wordt dit ook door sommige geschiedvorschers van den nieuweren tijd niet betwijfeld. In weerwil hiervan bezit de beschrijving van den Trojaanschen oorlog voor den beoefenaar van de geschiedenis der Grieksche beschaving de hoogste waarde.

De heerlijke Homerische zangen, die ongeveer 180 jaar na de verwoesting van Troje ontstaan zijn, geven ons omtrent den vroegsten toestand van Griekenland de belangrijkste ophelderingen. De beelden vol gloed en leven, waarin Homerus ons de lotgevallen en daden der strijders voor Troje schildert, verplaatsen ons midden in dien ouden tijd. Wij denken en voelen met de helden, door de dichtkunst ten tooneele gevoerd, en verkrijgen daardoor eene voorstelling van bet verleden zoo levendig, zoo getrouw, als het meest doorwrochte werk van zuiver geschiedkundigen inhoud ons nauwelijks zou kunnen verschaften.

De Homerische zangen hebben vele eeuwen lang de Grieksche jongelingen in de vurigste geestdrift ontvonkt. De Homerische helden waren in hun oog schitterende voorbeelden van den waren heldenmoed en van al die deugden, waarin het Grieksche volk liet hoogste ideaal van mensehelijke grootheid zocht. Juist de bijzonderheden van den Trojaanschen oorlog, al rusten zij volstrekt niet op een historischen grondslag, hebben hierdoor eene hooge belangrijkheid voor de geschiedenis verkregen, dewijl zij op de ontwikkeling van het Grieksche volk — en ten gevolge hiervan op zijne lotgevallen — den gewichtigsten invloed hebben uitgeoefend.

Op de noord-westelijke kust van Klein-Azië in het landschap Mysië, niet ver van de plaats waar de Hellespont in de Egeïsche zee uitloopt, aan den voet van den berg Ida, lag de stad Trupi..Ijjjijii , reeds uit de verje haar hoogen burg (Pergauiuro) herkenbaar. Zij was de hoofdstad van een klein,

Sluiten