Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorteeken. Iphigenia geofferd en gered. Gezantschap naar Troje. 289

Waar zoovele vorsten aan een veldtocht deel namen, moest een van allen ™.ere,n- . eenparige stemmen werd Agamemnon hiertoe wit i ht J , J. machtigste, hoewel niet de dapperste der voTsten was; v\ant Achilles stond, wat spierkracht en heldenmoed betrof, ver boven hem

de natuurlijke aanvoerder! A8amemnon in hel «* ^ Grieken

.J0('n '!?. vorf,en bijeen waren, werd hun door een merkwaardig voorteeken de uitkomst van den strijd aangekondigd.

eene L71v0l,er'.<la! .0n'!er een pla,aan 8ebrachl werd, schoot eensklaps on vpiHnnit i on liet al,taar te voorschijn; zij kronkelde tegen den boom op, verslond daar een nest met musschen, de moederen acht jongen, en

teekenk v»n T\ steen. veranderd. De wijze ziener Calchas verklaarde de bei_f. f l a {"' • wont|er op deze wijze: negen jaren lang zou de strijd om

stad verwoest worden geVOerd' maar in het tiende Jaar ^ vijandige

,7'fVOu!' 1,0 ^ervaart naar Klein-Azië gereed; alleen de daartoe 0unsti„e wind bleef uit en lang moesten de vorsten daarop wachten. Nu bemerkten zij, dat de goden hun vijandig waren. Den ziener Calchas werd de laak opgedragen, te onderzoeken, op welke wijze zij verzoend konden worden. Hij verkondigde hun dat Agamemnon zelf Arfemis beleedigd had. door eene aan de godin gewijde hinde op de jacht te dooden. De strenge Artemis kon

lp"!!, uJZe V'7uen(l worden: de koning moest haar zijne oudsteen meestgelietde dochter, Iphigema, ten oller brengen.

I,s^rteliJk zulk e.en offer Agamemnon ook viel, hij moest er wel toe besluiten. Iphigema werd gehaald en naar het altaar gevoerd, waar zij ter

Tn geslach,t 1?.ou worden; maar de godin ontfermde zich over nht f ,e" waann (|e doodelijke steek haar zou worden

toegebracht hulde zij het oller in eene wolk en stelde eene hinde in hare

hi/r ™ „?• 188ni.a Wer, doorri,de godm (l001' de lucht overgevoerd naar een aan gewijden tempel op Tauns (het tegenwoordige schiereiland de Krim), waar zij nog lang het ambt van priesteres van Artemis bekleedde

|'ur de gehoorzaamheid van Agamemnon tevreden gesteld, legde de godin aan het vertrek der Grieken geene verdere hinderpalen in den weg. Nog denzelfden dag deed een gunstige wind de zeilen zwellen en de helden konden un tocht naar Troje aanvaarden. Na gelukkige rooftochten op de naburige eilanden kwamen zij in de haven van Troje aan. De landing gelukte. Protesilaüs offerde zich voor de zijnen op; dewijl den Grieken was aangezegd, dat de eerste, die den Trojaanschen grond betrad, sterven moest, sprong hij vrijwillig van het sclup en wijdde zich zoo blijmoedig aan den dood. De Trojanen werden teruggeslagen. J

Nog ééne poging wilden de Grieken wagen om Helena en de geroofde schatten langs vreedzamen weg terug te krijgen. Odysseus en Menelaüs werden als gezanten naar Troje gezonden.

Toen zij zich onder de samenvergaderde Trojers begaven,

Stak Jlenelaos wel uit als hij stond, door de breedte der schouders,

Doch als zij zaten vertoonde Odusseus waardiger aanzien.

Maar toen zij woorden en raad uitsponnen voor heel de vergaadring,

Toen sprak daar Menelaos op snelle en kernige wijze,

Kort maar duidelijk want geen man is 't kwistig van woorden,

Noch omslachtig van rede, ofschoon toch jonger van leeftijd.

Maar toen Odusseus, rijk aan vernuftige vindingen, oprees,

Stond hij en schouwde omlaag, op den grond zijne oogen gevestigd,

Voorwaarts noch naar achter bewogen, zijn handen den scepter Strïckitss. I.

Sluiten