Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354

„eieren, wat aanzien en invloed betreft, volstrekt niet ten achter. Zij behooren ?o» "de belangrijkste kleine staten der oude wereld. Ook binnen hare muren bloeiden kunst en wetenschap; in latere tijden, toen Griekenland door zware oorlogen werd geteisterd, vonden de Muzen juist in deze steden een veilig toevluchtsoord. Van de steden aan de noordkust noemen wij: Heraclea in Bithynië, Sinope en Amisus (nu Samsun) in Paphlagonië. Cerasus (nu Keresun) en Trapezus (Trebisonde) in Cappadocië. In het landschap Colchis, aan het oostelijk strand der Zwarte zee, lagen Phasis en Dioscurias, twee plaatsen van hoog belang voor hel verkeer met de wilde volksstammen van den Kaukasus en de naburige landen.

Ook aan de kusten van het tegenwoordig zuidelijk Rusland was, vooral door de Milesiërs, een aantal volkplantingen gesticht, die het middelpunt van het verkeer met de Scythen uitmaakten. De belangrijkste sleden lagen deels op, deels in de nabijheid van het schiereiland Tauris. de tegenwoordige Krim. Daar ontstond zelfs een grooter Grieksch koninkrijk, het zoogenaamde rijk van den Bosporus. Aan den mond van den Donau lag de hoofdmarkt voor de nomadenstammen. Tanals; hier ruilden deze hunne huiden, pelzen, wol en slaven voor Grieksch lijnwaad en Grieksche wijnen in. Ook de stad Olbia aan de samenvloeiing van den Bug en den Dnieper was een belangrijk punt voor den ruilhandel; geen minder gewicht voor den handel bezat de Milesische kolonie Odessus aan de westkust der Zwarte zee, in den omtrek der tegenwoordige stad Varna; hier tierde vooral de handel in gezouten visch en vleesch.

De zeeëngte tusschen de Zwarte en de Middellandsche zee was insgelijks aan beide zijden met vele Grieksche koloniën bezet. De Europeesche kusten dezer wateren behoorden tot Thracië, de Aziatische tot Mysië en Bithynië. Aan de tegenwoordige zeeëngte van Constantinopel, toen de Thracische Bosporus genoemd, lagen op de Europeesche zijde Byzantium, op de Aziatische zijde Chalcedon, beide Dorische koloniën.

Bvzantinm (thans Constantinopel), dat later alle Grieksche volkplantingen in belangrijkheid overtroffen heeft, werd in hel jaar 659 y. C. door inwoners van Megara gesticht. Aan de zee van Marmora (Propontis) lag op den Aziatischen oever Cyzicus, eene Milesische kolonie, voornamelijk bekend door den tempel van de godin Cybele, waarin de geheimzinnige en grofzinlijke eeredienst dezer godin zijn middelpunt vond en van waar hij zich ook in andere streken van Griekenland verbreidde. Aan de Europeesche zijde van den Propontis treilen wij Selymbria en Perinthus aan.

Aan den Hellespont (de straat der Dardanellen) lagen de Aziatische steden Lampsacus en Abydus en tegenover de laatste aan de Europeesche kust, op het schiereiland dat de Tracische Chersonesus genoemd werd, de stad Sestus. De eerste dezer drie steden heeft op de ontwikkeling van den Griekschen godsdienst een niet onbelangrijken, maar alles behalve weldadigen invloed uitgeoefend door den schandelijken dienst van Priapus, die hier in hooge eere stond.

Aan de zuidzijde van Tracië en Macedonië lagen Cardia, dat door Milesiërs, Abdera, hetwelk door burgers van Teos op hunne vlucht voor de Perzen gesticht was, Olynthus, Potidaëa en andere Grieksche koloniën. Abdera was bij de Grieken bekend wegens den roep van voorbeeldelooze domheid, waarin hare inwoners stonden, van wie allerlei dwaze streken verteld werden.

Op de noordkust van Afrika stichtten de Grieken omstreeks het jaar fi30 v. C. de machtige kolonie Cyrene; hier ontstond spoedig een Grieksche staat, die werkelijk eenigen invloed op de omliggende volken heefl uitgeoefend.

Eene hooge belangrijkheid, ja bijna nog meer gewicht dan in Klein-Azië verkreeg de Grieksche kolonisatie in Beneden-Italië. Zóó vele Grieksche steden verrezen hier in verloop van tijd, dat deze streek den naam Groot-Griekenland ontving. Voornamelijk waren het de Doriërs, die zich hier vestigden en hunne nederzettingen tot een hoogen trap van bloei en macht wisten te verheffen.

Tot de aanzienlijkste dezer koloniën behoorde Tarente, in het jaar 708

Sluiten