Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Arophictyonieën. De Olympische spelen. 361

om zekere godsdienstige feesten gemeenschappelijk te vieren en bepaalde tempe s in stand te houden of te beschermen. Tegelijk dienden deze vereenigingen ook om de oorlogen, welke de afzonderlijke staten met elkander voerden, minder wreed en bloedig te maken. Staatkundige doeleinden beoogden ze niet, zij waren niets dan tempelvereenigingen, die op den godsdienst betrekking hadden Al namen de tot eene Amphictvonie verbonden staten ook de dure verplichting op zich om geene stad, die tot hunne vereeniging behoorde, te verwoesten" evenmin in oorlogs- als in vredestijd haar den toevoer van drinkwater af te snijden, en elke stad, die tegen dit verbod handelde, gezamenlijk te beoorlogen en te verdelgen, al bekrachtigden de leden van het verbond deze overeenkomst ook met een duren eed. toch strekten de verplichtingen, hun opgelegd zich niet zoover uit, dat daaruit bepaalde staatkundige verbintenissen werden geboren, of dat oorlog tussclien de tot eene Amphictvonie vereenigde steden eene onmogelijkheid werd. °

De meest beroemde Amphictvonie was die van Delphi; zij werd dikwijls zonder nadere omschrijving niet den algemeenen naam van Amphictvonenverbond bestempeld Reeds 111 overouden tijd gesticht, omvatte zij twaalf Grieksche staten; tweemaal sjaars, 111 de lente en in den herfst, werden vergaderingen gehouden beurtelings te Delphi en bij een tempel van Arteinis, die in de nabijheid der Thermopylae lag.

Het hoofddoel van liet Amphictyonenverbond was de bescherming van den Apo otempel te Delphi. Aan een bondsraad, die uit afgevaardigden der verschillende staten bestond was de taak opgedragen om de heiligdommen te bewaken en de feesten te leiden.

Het gemeenschappelijk toezicht, door verschillende staten over de tempels uitgeoefend, gaf aanleiding tot het gemeenschappelijk brengen van luisterrijke offeranden en hieruit vloeide een nationaal feest voort, dat in den loon der eeuwen eene buitengewoon be angrijke beteekenis voor de geschiedenis van Griekenland heeft \erkregen: de Olympische spelen.

Alle groote offers, welke voor het welzijn van den geheelen staat den poden gebracht werden waren een feest voor het geheele volk. waaraan alle burgers deel namen. In plechtigen optocht trok het volk naar den tempel \ oorop gingen prachtig getooide offerdieren. vervolgens kwamen de priesters en de dragers der oflergereedschappen. daarna de staatsbeambten met al de teekenen hunner waardigheid. Hierop volgde de adel in schitterenden wapendos, te voet of te paard, of ook wel bekleed met hagelwitte kleederen en met er°ene takken in de hand; het overige volk. door de oudste mannen aangevoeld sloot den trein Plechtige koorzangen werden gedurende den optocht aangeheven; ook terwijl het offerdier op het aldaar door de vlammen verteerd werd, vereenigden mannen en grijsaards, jongelingen en maagden hunne stemmen in koorgezang. Een plechtige dans rondom het altaar besloot de oflerp echtigheid. Hierop volgden het zingen om den eereprijs, voordrachten van lichters en eindelijk wedspelen van allerlei soort. Door niets toch meenden de Grieken hunne goden meer genoegen te kunnen doen. dan wanneer zij hunne van hen ontvangen kracht in den wedloop, in het worstelen, in liet springen of in het vuistgevecht ten toon spreidden. Lichaamsoefeningen ter voorbereiding voor de wedspelen maakten dan ook een voornaam gedeelte van de opvoeding der jeugd uit; de knapen, vooral die van aanzienlijke geboorte refS van hunne.vroeSste kindsheid af geoefend. In de meeste f*,1® ,rof "?en gymnasien aan, staatsinstellingen, aan de lichamelijke opvoeding der jeugd, aan gymnastische oefeningen gewijd. Het waren uitgewnr M "8®n> waarin zich banen voor den wedloop, plaatsen voor liet

worstelen en springen, voor het werpen met den slinger of de werpspies bevonden; lommerrijke paden, waarin men al heen en weer wandelend adem scheppen kon werden bij geen enkel gymnasium gemist; wie zelf niet aan de oefeningen deel nam. keek naar de spelen van anderen; vrienden en makkers

Sluiten