Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482 Chalcis veroverd. Weigering van het Peloponnesiscli verbond.

Nog op denzelfdeu dag grepen de Atheners de stad Chalcis op hel eiland Euboea aan. Zij viel in de handen der overwinnaars, die met rijken buit beladen naar Athene terugkeerden. De landerijen van den adel, die in de stad verblijf hield, werden onder 7000 Atheners verdeeld: de gevangenen moesten zich loskoopen en voor dit losgeld richtten de Atheners aan den ingang der Acropolis een prachtig metalen vierspan op. dat, volgens Herodotus, inet dit opschrift prijkte: »Nadat zij het volk der Boeötiërs en Chalcidiërs in den oorlog overwonnen hadden, hebben de kinderen van Athene hun trots gefnuikt in pijnlijke ijzeren boeien, daarop eene schatting hun opgelegd en u, Pallas, dit vierspan gewijd."

Sparta was vernederd, de trotsche hoofdstad van den Peloponnesus had eene gevoelige nederlaag ondergaan. Thans berouwde het den Spartaanschen adel, dat hij de behulpzame hand geleend had tot het verdrijven van Hippias. Hoe zeer hij de alleenheerschappij ook haatte, nog dieper was zijn afkeer van de volksheerschappij, die thans te Athene hel hoofd begon op te steken. Terwijl Sparta overal de tyrannen bestreed, besloot het thans, voor één hunner in de bres te.springen: Hippias moest met de hulp der Peloponnesiërs weer in zijne heerschappij hersteld worden. Hij werd naar Sparta geroepen, waar ook de gezanten der Peloponnesische staten bijeen kwamen, om over den oorlog te beraadslagen,

üe beraadslaging was zeer stormachtig. De gezanten van het Peloponnesiscli verbond, in andere gevallen gewoon om de machtige hoofdstad naar de oogen te zien, schudden ditmaal toch bedenkelijk hot hoofd, en toen eindelijk Sosicles, de gezant van Corinthe. opstond en in wegsleepende bewoordingen tegen het ondersteunen van een tyran waarschuwde, toen luisterden allen naar hem met ingespannen aandacht. Sosicles hing een. tafereel op van de gewelddadigheden, door de tyrannen in zijne eigene vaderstad gepleegd, en riep, volgens het bericht van Herodotus, uit:

•Waarlijk, nu zal de hemel onder de aarde en de aarde boven den hemel zijn en de menschen zullen in de zee leven en de visschen daar waar voorheen de menschen woonden, wanneer gij. Lacedaemoniërs, begint de vrijheid der burgers op te heffen en alleenheerschers in de steden aan te stellen: de onrechtvaardigste en schandelijkste zaak der wereld. Dunkt het u goed, dat de steden onder hel bestuur van tyrannen staan, stelt dan eerst bij u een tyran aan en poogt dan er ook bij anderen aan te stellen. Wij, Corinthiërs, verwonderden ons reeds zeer, tóen wij zagen dat gij Hippias liet komen; maar nu is onze verwondering nog grooter, dewijl gij op die wijze spreekt; en wij bezweren u bij de Helleensche goden, stelt geene alleenheerschers over de steden aan. Laat gij toch uw opzet niet varen, maar beproeft gij tegen alle recht en billijkheid aan. Hippias naar Athene terug te brengen, zoo weet, dat althans de Corinthiërs hunne toestemming hiertoe niet geven."

Mei de weigering van Corinthe vereenigden zich de overige gezanten. Sparta had den veldtocht legen Athene alleen moeten ondernemen, maar dit kwam den Spartanen toch al te gevaarlijk voor. Hippias moest terugkeeren naar Sigeüm in Klein-Azië, waar hij zich bij zijn broeder ophield, zonder eenig uitzicht om door de hulp van het Peloponnesiscli verbond zijne verloren heerschappij over Athene te herwinnen.

Zoo had de geest der vrijheid gezegevierd, üe Atheners waren van de machtigsten hunner vijanden ontslagen. Al hadden zij ook met de Doriërs van Aegina nog langen tijd een zwaren strijd ter zee te voeren, deze oorlog strekte toch om de kracht van den staat te vermeerderen, dewijl de Atheners hierdoor ook in den oorlog ter zee geoefend werden.

Zij hadden hunne zegepraal Ie danken aan de geestkracht, waarmee het geheele volk zijne vrijheid verdedigde. »De Atheners werden alzoo steeds machtiger. Maar niet alleen uit ééne omstandigheid, neen! uit alles blijkt hel duidelijk, welk eene heerlijke zaak de burgerlijke vrijheid is, vermits de

Sluiten