Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overwinning bij Marathon.

459

Hippias, wiens hoop op het herwinnen van de alleenheerschappij verijdeld was. volgde hen en vond kort daarop een roemloozen dood.

Tegen den avond van den dag, die op de overwinning van Marathon volgde, kwamen de Spartaansche hulptroepen. 2000 man sterk, opdagen. Geen deibeide Spartaansche koningen voerde de bende aan; Sparla had het in zijn naijver op Athene niet van zich kunnen verkrijgen een meer afdoenden bijstand Ie verfeenen; maar de afgezonden hulptroepen waren door hunne brandende begeerte om zich met de Perzen te melen tot zulk een spoed aangeprikkeld, dal zij den afstand lusschen Athene en Sparla in drie dagen hadden afgelegd.

Zij kwamen Ie laat om aan hel gevecht deel te nemen.

Alleen op bet slagveld konden zij nog een blik werpen. Hier prezen zij de dapperheid der Atheensche strijders en keerden daarna naar Sparla lerug, terwijl de Atheners hunne dooden begroeven en den goden hunne plechtige dankoflers brachten.

VIER EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Eerbewijzen, den overwinnaars bij Marathon geschonken. Miltiades op het toppunt zijner macht. De mislukte tocht naar Paros. Miltiades valt bij het volk in ongenade; zijn dood. Oorlog tusschen Athene en Aegina. Theinistocles en zijne hervormingsplannen. Themistoeles en Aristides. Aristides voor het schervengericht. t)e Atheensche zeemacht door Themistoeles iu het leven geroepen. Dood van Darius. Koning Xerxes; zijne krijgstoerustingen. Grootmoedigheid en wreedheid van Xerxes. Het groote leger door Xerxes gemonsterd. De tocht naar Griekenland.

Onuitsprekelijk was de blijdschap, door de behaalde overwinning te Athene verwekt. I)e stem der droefheid over het verlies der gesneuvelden moest zwijgen, want de staal was gered. Miltiades, de overwinnaar bij Marathon, en de onversaagde strijders, die met verachting van den dood hem ter zijde gestaan hadden, werden met schitterende eerbewijzen overladen. De gesneuvelden begroef men op bet slagveld, waar hunne namen op tien zuilen werden gegrift. Een statige grafheuvel, die nog heden eene hoogte van ongeveer 30 voet en een omvang van ± 200 schreden bezit, roept nevens een aantal pijlspitsen, die in den jongsten lijd iu bet zand zijn gevonden, die merkwaardige en ontzettende worsteling van een handvol dapperen tegen zulk eene reusachtige overmacht in het geheugen terug. Ook de gesneuvelde Plataeërs werden op het slagveld onder een afzonderlijken grafheuvel begraven. Voor de schoonste elegie ter eere van de gesneuvelden werd een prijs uitgeloofd, die door Simonides werd behaald. Zijn mededinger was Aeschylus, die zelf in de gelederen derhopliten aan den slag bij Marathon deel genomen had. Veertig jaar later werd tol eer van Aeschylus een grafschrift opgesteld, dat zijn roem als strijder bij Marathon verkondigde; aan den veel hoogeren roem. dien hij zich als dichter verworven had, zou eerst de nakomelingschap recht doen wedervaren, want biervan spreekt het grafschrift niel.

Miltiades werd door het Atheensche volk met zulke eerbewijzen overladen, als voorheen nog nooit aan een anderen veldheer te beurt waren gevallen. Men richtte een afzonderlijk marmeren gedenkteeken voor hem op; zijn standbeeld werd geplaatst naast die van Harmodius en Aristogiton. de grondleggers van de Atheensche vrijheid; terwijl daarenboven bepaald werd, dat uil den behaalden buit zijn standbeeld uit metaal gegoten als wijgeschenk naar Delphi gezonden worden zou. Deze buit was onmetelijk groot: het tiende gedeelte

Sluiten