Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412 Lafhartig gedrag der meeste Grieksche staten. Overmoed van Xerxes.

,ro ,^e £ezanten volbrachten hunne reis, maar zonder eenig noemenswaardig

hnl-Pifh i J" vv0iVe'ia i w.e.rde" ZIJ afgewezen; de vrees voor de Perzen had de lai hüi , kloofde de rijke en machtige tyran Gelon van Svracuse dat hij hulptroepen zenden zou, maar hij eischte daarvoor niets minder dan let opperbevel te land en ter zee, en dit wilden noch de SparUnen „och de Atheners toestaan. Gelon wees derhalve de gezanten, volgens hel verhaal

Xn r°il ' ineti df Tolgende hoonende woorden af: ..Gastvriend van Athene, ik zie inderdaad, dat gij wel van bevelhebbers, maar alleen met van

ïftïïrjïïsr * *» M*. ui

r/rkrk -v" ö'j ua" >uiMieKi aiies nebben wilt keer

dTlentTl! f hT? J • "aar "S teru.? er kündig den Hellenen aan, da't hun

U" ™ ™, Ji. gezeilde: -Z

K °„ssr™.?,wge" "ij—

Betoonden de koloniën ztch onwillig, — alleen Corcyra had de toe/endin» I'lfr.n001 bel0rfd T7 °P bel Grieksche vasteland was het bijnanogerèer ff t • i' lneer dan een ó'ewest legde men onverbloemd eene groote narfii digheid en gunste der Perzen aan den dag. Thebe was nafrSifAthene" de hoofden der aldaar bovendrijvende partij hoopten zich door den ondereane

r,„aE eA™or "".>»• - * i&Eiïiss

<L a 8 7"]e z'ch> 1,1 z'Jne onverzoenlijke vijandschap te-en

n','' ff" warn? vrie"d dei' Perzen, terwijl uit Thessalië — gelijk we reeds 'ini °r ThoraX' liel hoofd der Aleuaden, reeds het rechtstreeksche f °.,n . ÏJ3 . te veroveren tot Xerxes gericht was. Waren de berichten dnore"ifi ,artlge stemming, die in de meeste Grieksche landen heerschte schikt gezanten aan de vergadering op den Islhmus medegedeeld zeer ge-

S'en dieeidennïr f S'T' "0g min,der °Pbeurend waren de

juin en, die de naai Saides uitgezonden verspieders bij hun teru«komst

medebrachten. JNiet zonder gevaar hadden zij zich van den hun up-edragen

last gekweten; nauwelijks waren zij te Sardes aangekomen, of zij werden daar

vreemdelingen herkend en in de gevangenis geworpen.

knm*,Tf r pljrTngen had men hun de bekentenis van het doel hunner L , „ fgePTt: ree,ls- waren Z1J t,!r d00d veroordeeld, reeds stonden zfoJ ik hnnn! • "kV?,nnlf,.te ondergaan, toen Xerxes het hoorde en onmiddel hjk hunne invrijheidstelling beval. De koning liet hen door ziin eLen Ihf

Vergund df benden e,'e3erPlaa,s in oogenschouw nemen; het w^s hun nabn tradi! i, üe'™"l ,e'/ ru,.!erlJ te monsteren, alle toerustingen van

. . -f, ,tc sldan ^ eindelijk veilig naar hun vaderland terug te keeren

moed der rïekerT" TT bevi"dinS verslaS ,e doen. Xerxes meende den neer deze het hen beteraan het wankelen te kunnen brengen, dan wanDaTxer Js Vïnir,"«endSfvaar »' W geheelen omvang leerden kennen.

s. feeen oogenblik aan de overwinning twijfelde, blijkt ons ook nog uit een ander voorval, ons door Herodotus meegedeeld.

naar Aeg"na enXeden'Cp .namelijk te.Abydu,8 bevond- zaS hiJ korenschepen, 8 .r Peloponnesus bestemd, die uit den Pontus Euxinus

liet viiandehike srhSp0nt doorvare.n- Zoodra zijne hovelingen vernamen, dat liet vijandelijke schepen waren, bekroop hen de lust om die vaartuiaen te

zr:iMr„deo„kor8vr-in * « u-,rM„

«li •• " * vraag van Xerxes, waar die scheDen heenvoprpn antwoordden zij: „naar uwe vijanden, heer, met koren." Hierop hernam h! -'

voor "en'v VWeïk°kw i""'1 daa'heen' van alles' inzonderheid van koren, wei v ooi zien. \\ elk kwaad doen zij alzoo, wanneer zij voor ons voorraad aanvoeren »"

staten volharden T^bleven de verbonden Grieksche staten volharden in hun besluit om den hardnekkigsten tegenstand te bieden

Alleen omtrent de wijze, waarop zij dat voornemen zoudefüfvoeren,^tÜS

Sluiten