Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opstand der Messeniërs. Sparta zoekt hulp bij de Atheners. 521

fbe.ur!enis berekend hij was voor een opstand der lieloten beducht geweest en had zonder zich te bekreunen om de instortende huizen, om liet iamïl t"s;en. schrei®n (Jer gekwetsten, om de ontzetting, die in Sparta heerschte — njgs rompet laten blazen. l)e aan de stiptste gehoorzaamheid gewende burgers volgden hare signalen onmiddellijk op. Op de markt stelden zij zich in slagorde. Zoo wachtten zij de aanrukkende heloten af. Deze weken terug; , • f. "g hadden "i onder Jen zweep hunner meesters als gedweeë siaven „esiddeid, om nu eensklaps moeds genoeg te bezitten tot den strijd.

De opstandelingen trokken naar Messenië; hier trollen zij vrienden en ni genooten aan. De Messenische heloten stonden insgelijks op en ofschoon liet den Spartanen gelukte, in meer dan één treffen hen te overwinnen, toch aph.pr" ,/IJ "Iet, ljole,len dat eene sterke krijgsmacht zich in Ithome wierp en m ', i,L n r? dier ves,in8 veiligheid zocht. Gedurende bijna drie jaren biproefden de Spartanen te vergeefs Ithome stormenderhand te vermeren, zij waren niet m staat het geringste voordeel te behalen, daar zij in ' Sf"ngS,krl Se'leel onbedreven waren. In dien hoogsten nood meenden n Pi .v. Li T'i .bo"(|g1en1ooten 'e f"ilp te moeten roepen, en zij schroomden " p zelfs l)1J ? A|heners te zoeken, dewijl deze in geheel Griekenland beroemd waien om hunne bekwaamheid.

Nog bestond het bondgenootschap tussclien Athene en Sparta, dat gedurende de Perzische oorlogen gesloten was. De aristocratische partij te Athene

hetvnlr tol i i" e g(i" Pllc,lt> (,e gevraagde hulp te verleenen . en deed < voor.ste' daartoe 111 de volksvergadering. Hier echter vond liet bij de democratische partij een heftigen tegenstand. Ephialles bewees met zijne weg-

hiistand vo8| Pr<i ' hoe dwaas he'ZÜU ziJ"- wanneer Athene den Spartanen

een «tlt to k 1)vannef.r hel ^elfs iets er toe bijdroeg om de macht van een staat te herstellen, die jegens Athene steeds eene vijandige gezindheid

N°g ,V°T korlen "J'1 'iad Sparta zich met de Thasiërs 7oniten rto \n en. ^hinden en nu zou men dit alles maar vergeten, 1111 Z u l > A,heners t behulpzame hand bieden, om den Spartanen opnieuw de heerschappij over Messenië te verschaffen'

on,JTr daarentegen legde al het gewicht zijner populariteit in de schaal, mpn HpSisverzoek om hulp ingewilligd zou worden. «Laat niet toe, dat hZ aan iaani een VOe' 'eupel,make." riep hij, ..Sparta en Athene moeten vloeit was !' 1 gfnr Wannee'1 Hellas voorspoed zal genieten." Cimons inhrenwn " n°8i 1 ?» de democraten dien aan het wankelen konden S. l,ii i bero®mde vel,dll.eer' de geliefde volksman wist aan zijne meening ê tn,non r- volksvergadering te verschaffen: men besloot Sparta ter hulp Messen?/ ; t pntvmg het bevel «ver 4000 hopliten, die naar

te nemen ma 1 Z0l|den gaan, om aan de belegering van Ithome deel

711 np D'L W3S ee" 5°°8st. belangrijk besluit! Het democratische Athene zond z r striiH ?«tWaper om de,n sPariaanschen adel ter zijde te staan in

Tphpoï 1 onderdrukking van de vrijheidlievende Messeniërs. Welk eene

Fndien Soe,\ Tdl"? ,Z0l,<l0!1 ,de lo'geval|en van Athene genomen hebben, hei.l n J u hopl.'.ten to1 verdediging en niet tot onderdrukking van de vrijneiu naar Messenie waren opgerukt.

nesnflT 8eleidde, zijne vierduizend over den Isthmus naar den Pelopondoor hi? . ® muien van Uho,ne- Maar de Messeniërs lieten zich Atlipnort verschijnen van een nieuwen vijand niet ontmoedigen. Ook de en W n !l e" r;ene «verwinning behalen; de belegering duurde zeer lang bond.rpnnóipn" vaa I,eri IJ.. e.Spartaansche regeering wantrouwen jegens de AllerffevMarI"l' ,wier , P ZIJ n.ie' an 1" den hoogsten nood had ingeroepen, iii mra i Z0U toestand der Spartanen worden, wanneer de Atheners r -, Wltn, R" Zlch ,n®! de Messeniërs verbonden; hel was zells reeds „evaaitijk, dat de tegenwoordige vrienden die zeker na niet langen tijd weer

Sluiten