is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Radeloosheid der Atheners. De partij der welgezinden. 595

vreemdeling was verdwenen. Men behandelde hem als een bedrieger die

$Gi geruc f' verzonnen had, waardoor de openbare "rust in Bevaar gebracht kon worden, en legde hem op de pijnbank.

K • op enkele onzekere geruchten andere, meer bepaalde

berichten en eindelijk moesten de burgers, hoe ongaarne ook. de ontzettende waarheid wel gelooven dat vloot en leger reddeloos verloren waren In «eheel' A,hene was geen geskcht, dat geen lid te betreuren had; alle standen waren

meer dan fiöoof ™fjke.ra,mP getroffen; 200 voortreffelijke schepen en meer dan f.0,000 menschen had de staat verloren. Alle krachten lmd men

SBrgeZi16""'1 op Sidlis - »»«"

In blinde vertwijfeling keerde het volk zich tegen hen, die den verderfe-

oe?én 0C) i°S -üa!lgen,fen ,.adden: (Ie volksredenaars moesten er thans voor ' n "; dat Z'J- door «Je schitterende beloften van Alcibiades verleid, het woord rt Va" 1 Slc!liaansc'ien oorlog gevoerd, de wichelaars, dat zij op t egelijke wijze een schitterenden uitslag van de onderneming voorspeld hadden . De toestand van Athene scheen hopeloos. Op een afstand van slechte

verechan^ ll T, ^ '"p !le -Spartaa"s.che k«jgsmacht zich in Decelea wafS .m.l i °0r V,an Eub0Ba Wa,s hierdoor afoesneden. alle verkeer was gestremd, de gewone bronnen van inkomsten —- pacht-, markt- en boete-

vH-. fi' 7" "are" °Pge«l™ogd, en men bezat geen middel om den ingedrongen .jp verjagen, want het ontbrak den vroeger zoo machtigen "staat aan alles aan een leger, aan eene vloot en aan geld. Op de bondgenooten konden fiiU i i verlaten, daar dezen elk oogenblik gereed waren om bat lasti-e juk, dat zij reeds te lang gedragen hadden, af te schudden. Maar erger dan d a es was, dal de Atheners het vertrouwen op zich zelf. op hunne van oudb bepioefde staatsregeling verloren hadden.

« n c,ltariS/°«a,eï )VOe,(Je" in stilte; ZÖ trokken partij van de ramp die den staat getroffen had, om hunne schandelijke plannen ten uitvoer te le^en Op de leiders der democratische partij en hunne verderfelijke raadgevingen' op de staatsregeling, die den burgers eene overmatige vrijheid verfeende en alle eenheid van handelen belette, schoven zij de schuld van alle "eleden

<Ie 1 ijkgeloof. vermogen,le l)urSers sIoi'Sen aan hunne woorden al te" geree-

uitQnTe"- allcn.tij,le en. 'n .e'ken staal heeft er eene partij bestaan, die tot S" R8 !ufl en vrede wil, eene partij, die steeds geneigd is om zich seipi-ti.Jov i"1 U gem's der vrijheid te schikken, wanneer haar slechts de rust ,. "opschonken wordt, de partij der gedweeë, z. g. «welgezinde" binders '•n - 1 ve.el of even weinig vaderlandsliefde betoonen onder den republikeinschen als onder den monarchalen regeeringsvorm, die altijd berSS zi n «'en machtigste aan te sluiten. Deze -welgezinden" .makten

nadat hlf tgenI!r 8eimi volksvergadering te Athene de meerderheid uit nadat het krachtigst gedeelte der burgerij in den oorlog gesneuveld was of in' de steengroeven bij Syracuse versmachtte.

door miSdevna„beKeidwilli8 he- -00'' aan de adellijke samenzweerders, die mpi'ninn I Unne vereen'gingen een sterken invloed op de openbare mrrr."p J 8 " '"! ,e oefenen. Het was noodzakelijk, zoo spraken zij de diKver'J li l?6" ,overl-ilde. besluiten te beschermen. Niet langer, gelijk tot die zich dikwmf ,eene,b°nte' vfn a"e z'j«len saamgevloeide volksvergadering, redenaar T ,e-1 W0,°-( van een al te vuriSen en opgewonden volks-

de hPlani , . ,u!,en leiden liet' 1,el rechl van eindbeslissing omtrent e belangr.jkste staatszaken te bezitten. Deze beslissing moest opgedragen

,1,7 ' . een lichaam van bejaarde en ervaren mannen. Zulk een college dat der probuien, werd in het leven geroepen. ° '

elU 1'en bejaarde mannen werden gekozen; hun was de taak opgedragen om dienen voordracht te onderzoeken. Alleen die voorstellen, welke

38*