Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIER EN ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

De slag bij Leuctra. Iason van Pherae. Lycomedes van Mantinaea. De hegemonie van Thebe De bevrijding van Messenië door Epaminondas. De aanklacht tegen Epaminondas ingebracht. De slag bij Mideii. Twisten om den troon van Macedonië. De tjran Alexander van Pherae. Pelopidas in hechtenis. De zegepraal van Epaminondas in Thessalië Vredesonderhandelingen.

, . sluiten van den vrede meenden de Spartanen het thans alleen

Maande lhelie zoo spoedig mogelijk te moeten aanvallen, eer het een nieuw bondgenootschap vormen kon. Koning Cleombrotus ontving van de ephoren bevel om met zijn leger, dat nog in Phocis stond, onverwijld naar Boeötië te trekken, ten einde Thebe tot het herstellen van de onafhankelijkheid der iioeotische sleden te noodzaken.

Zoo tab ijk was hel Sparlaansche leger, dat de Thebanen op verre na niet in staat waren daaraan eene gelijke krijgsmacht tegenover te stellen. Geen wonder, dat de laatsten uit dien hoofde ernstig bekommerd waren omtrent den uitslag van den naderenden strijd. Wel vertrouwde het zijne beide beproefde veldheeren, Epaminondas en Pelopidas, ten volle, maar dewijl ook ongunstige voorteekens een noodlottigen alloop voorspelden, was bet beducht voor eene nederlaag. Toen Pelopidas bij het vertrek der troepen van zijne echtgenoot afscheid nam en deze hem onder tranen smeekte, dat hij zich niet al te doldriftig aan liet doodsgevaar blootstellen zou, antwoordde hij: »De soldaat mag aan zijn eigen leven denken, de veldheer heeft voor het leven van anderen zorg te dragen. Door zijn wakkeren moed bracht hij zijne krijgslieden m eene betere stemming.

i m'. ('en ^Cn van 'ie' iaar 371 ontmoetten de beide legers elkander in ue vlakte van Leuctra. Met eene schitterende dapperheid streden zoowel de ihebanen als de Spartanen, doch boven allen onderscheidde zich Pelopidas aan het hoofd der heilige schaar. Ten gevolge van de groote overmacht der Spartanen zouden deze ten slotte de overwinning behaald hebben, indien niet net veldheerstalent van Epaminondas, door het vormen van eene nieuwe slagorde, de Spartanen verrast en in verwarring gebracht had.

1.1 '''"-'onibrotus had zijn leger in den vorm eener halve maan opge¬

steld. Epaminondas daarentegen plaatste het zijne in de door hem uitgedachte schuinscne slagorde. Met de op vijftig gelederen geschaarde spits, waarin hij het beste deel zijner troepen vereenigd had, stormde hij op den rechter vleugel < ei Spartanen los, brak hunne gelederen door en hechtte op die wijze de zegepraal aan de Thebaansche wapenen. Koning Cleombrotus sneuvelde met een groot aantal Spartanen en het grootste deel des legers sloeg in wanorde op de vlucht.

Na den slag verscheen een heraut der Spartanen, om een wapenstilstand en de uitlevering van de lijken der gesneuvelden te verzoeken; door deze daad bekenden de Spartanen, dat zij overwonnen waren. De nederlaag bij Leuctra was voor Sparta een verpletterende slag. Voor de eerste maal had een veel

41*

Sluiten