Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vreeselijk lot der overwonnen Thebanen. 693

zij, waar zij een vijand ontmoetten. hem aantastten en uittartten om op hen in te iiouwen. In de veroverde stad zag men geen enkelen Thebaan de Macedoniërs om lijfsgenade smeeken; geen hunner wierp zich onmannelijk den overwinnaars te voet. Bij de vijanden wekte echter zulk eene dapperheid niet het geringste medelijden en de dag was hun niet lang genoeg om de gruwelijke slachting ten einde te brengen. De geheele stad werd uitgeplunderd. Hier sleepte men jonge meisjes, daar kinderen weg, die luid jammerend om hunne moeders riepen; geheele huisgezinnen werden weggevoerd, de geheele burgerij geraakte in slavernij. De Thebaansche krijgslieden, die nog overgebleven waren, vielen gedeeltelijk met wonden bedekt en den dood nabij den vijand nog aan. om stervend hunne tegenstanders in den dood mee te sleepen.

Anderen gingen, slechts met eene gebroken speer gewapend, op de bestormers los en wikkelden zich in een strijd op leven en dood. de vrijheid liooger achtende dan het leven. Wie moest bij het aanschouwen van de stad. waar het bloed bij beken stroomde en de grond met lijken bedekt was, het lot der ongelukkigen niet beklagen? Zelfs Grieken — burgers van Thespiae. Plataeae, Orchomenes en andere, vijandig jegens Thebe gezinde steden — waren met het leger des konings al vechtende de stad binnengedrongen en hadden, aan een schandelijk leedvermaak toegevend, bun eigen haat aan de ongelukkigen gekoeld. Juist daarom bood de stad hel treurigst schouwspel van allerlei ellende aan. Grieken werden door Grieken omgebracht, door broeders van één stam. die dezelfde taal spraken, gevoelloos vermoord.

Eindelijk viel de nacht in, terwijl men nog in de huizen aan het plunderen was en vrouwen, kinderen en grijsaards, die in de tempels eene schuilplaats gezocht hadden, onder de schandelijkste mishandelingen van daar wegsleepte. Van de Thebanen kwamen meer dan (5000 man om. het aantal der gevangenen bedroeg ruim 30,000 personen."

Alexander had eene schitterende zegepraal behaald. De held, wiens edelmoedigheid, wiens grootheid van ziel door zoo vele geschiedschrijvers hemelhoog geprezen wordt, bij wien «nooit de gedachte opkwam zijne monarchie in de regeering van een despoot te herscheppen." riep de meest verbitterde vijanden der Thebanen, de Thespiërs, Plataeërs en Phocensers bijeen en stelde hen tot rechters aan, om over liet lot der ongelukkige stad uitspraak ledoen. Hij wilde door een vreeselijk strafgericht de overige Grieksche staten voor altijd van pogingen tot opstand afschrikken.

De Plataeërs, Thespiërs en Phocensers zagen zich thans in de gelegenheid gesteld om wraak Ie nemen voor de vroegere verwoesting van hunne eigene steden. Ze lieten die niet ongebruikt: de stad, zoo luidde hunne uitspraak, moest met den grond gelijk gemaakt en al het tot haar behoorende land onder de boudgenooten verdeeld worden; de 30,000 gevangenen, met uitzondering van de priesters en priesteressen en van de Macedonischgezinden, moesten als slaven worden verkocht! Alexander willigde dezen eisch in, hij voerde liet vonnis zelfs met de wreedste nauwgezetheid uit. Alleen liet huis van den grooten dichter Pindarus bleef bij de algemeene verwoesting gespaard, terwijl de koning aan des dichters afstammelingen de vrijheid schonk. Bijna 30,000 menschen, zoowel de aanzienlijkste burgers als de armste inwoners der stad, zoowel grijsaards als kinderen, zoowel vrouwen als mannen, werden als slaven verkocht. Nadat de stad geheel uitgeplunderd was, werden hare huizen dooide woeste hulptroepen van Alexander onder den voet gehaald. Het machtige Thebe was weldra niets dan een reusachtige puinhoop.

Zelfs de lofredenaars van den grooten Alexander kunnen de vreeselijke verwoesting van Thebe niet uit zijne geschiedenis uitwissehen, maar zij pogen hem in dit opzicht te verontschuldigen door de bewering, dat deze daad niet door hem. maar door de Plataeërs, Thespiërs en Phocensers is gepleegd. Daarenboven verhalen zij als in één adem eenige aneedoten, aan Plutarchus ontleend, die de zielegrootheid van hun held iu liet licht moeten stellen. Zoo

Sluiten