Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vreeselijk lot der inwoners van Persepolis. Persis onderworpen. 717

(lering over. Dezen drongen de huizen binnen en roofden niet teugellooze wreedheid en hebzucht de schatten der rijke inwoners. De mannen, zoovelen men slechts in handen kon krijgen, werden neergehouwen, de vrouwen en kinderen als slaven weggesleept. Alleen in de vlucht was heil te vinden. Velen, die zich den pas zagen afgesneden, verkozen den dood boven de slavernij; zij slaken zelf hunne huizen in brand en werden met al luinne bezittingen door de vlammen verteerd. Ook het koninklijk paleis werd verwoest, ofschoon de oude Pannenio dit afried, en den koning voorhield, dat hij inel de vernieling van dat prachtig gebouw slechts zich zelf benadeelde. Maar de verstandige raad van den ouden man vond bij den door den roes der overwinning bedwelmden koning geen gehoor. Uit staatkundige berekening, — zoo zeggen eenige oude en diegenen onder de nieuwe geschiedschrijvers, die de taak op zich genomen hebben om zijne heldenloopbaan te verheerlijken — om een afschrikkend voorbeeld te stellen handelde bij alzoo; volgens liet bericht van Diodorus daarentegen gaf de koning alleen toe aan een dronkenmansinval en aan den wensch van eene schoone Atheensclie haetere, die hein op zijne krijgstochten vergezelde, toen hij den koningsburg van Persepolis aan den ondergang wijdde. Diodorus zegt:

«Alexander richtte vanwege zijne gelukkige krijgsverrichtingen overwinningsfeesten aan, waarbij hij den goden luisterrijke offers bracht en zijne vrienden heerlijk onthaalde. Nu gebeurde het eens bij een maaltijd met zijne vertrouwelingen, toen men reeds veel gedronken had en door den wijn tamelijk verhit was, dat eene ware razernij zich van de beschonkenen meester maakte. Eene van de vrouwen uit het gezelschap, Tliaïs genaamd en uit Attica geboortig, zeide namelijk, dat dit de schoonste van al de daden van Alexander in Azië zou zijn, wanneer hij een Dachantenoptocht met haar hield en den koningsburg in brand stak, dan zou de heerlijkheid der Perzen binnenkorten tijd door vrouwenhanden vernietigd worden. Men kan zich voorstellen, dat op dit woord, gesproken ten aanhoore van jonge mannen, die door den wijn opgewonden en tot kalm nadenken ongeschikt waren, terstond iemand riep: «Welaan dit geschiede!" Hij begeerde, dat men fakkels aansteken en voor de verwoesting van de Grieksche tempels wraak nemen zou. Anderen gaven hun bijval te kennen en zeiden, dat deze wraakoefening alleen aan Alexander toekwam. De koning zelf werd door deze woorden opgewonden en zoo sprong het geheele drinkgezelschap op en verklaarde het, ter verheerlijking van de behaalde overwinningen een Dionvsusoptocht te willen houden. In een ommezien waren een groot aantal fakkels aangebracht en de optocht begon, daar ook zangeressen aan het drinkgelag deelgenomen hadden. onder gezang en fluitspel. De koning ging vooruit en de hetaere 'lliaïs bestuurde de geheele plechtigheid. Zij was het, die het eerst na den koning de brandende fakkel in den koninklijken burg slingerde. Hetzelfde deden hierop al de overigen en binnen korten tijd was de burg. met alles wat hem omringde, in eene zee van vlammen ondergegaan. Aldus wreekte eene Atheensclie vrouw uit brooddronkenheid de daad van heiligschennis eens door Xerxes aan den burg harer moederstad gepleegd.

Te Persepolis gunde Alexander aan het grootste deel zijns legers een tijd van rust, terwijl hij zelf de nog niet onderworpen staten van het eigenlijke Persis met eene kleine afdeeling troepen onder het juk bracht. Vervolgens trok hij verder naar Ecbatana, de hoofdstad van Medië, thans Ilamadan geheeten, werwaarts Darius na den slag bij Gaugamela gevlucht was. Hiei wilde de Perzische koning de krijgshaftige volksstammen van zijne noordelijke provinciën rondom zich verzamelen; hij had besloten nog één slag te wagen, om zijn rijk te redden, 'daar de beloofde hulp gewerd hem niet, de opgeroepen lichtingen uil die provinciën kwamen niet opdagen. Darius kon alleen nog beschikken over de kleine legerafdeeling, aan welker hoofd hij op de vlucht was gegaan. Toen hij hoorde, dat Alexander tegen hem optrok,

Sluiten