is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich tegen ie Dnitehe burgerij verbonden met den hooge» adel, d,e „1 flaervatief ™ en geen nationaal karper ta» D. verwette een «henring in hnn midden, de radic, «» -betddn „h ah Jong-Tscheebisclie partij van de gematigden, e z0^en , , Tacheehen, die in hnn oog door die ^ ^ h|,:Men

Tschechische beweging hadden bedorven. Ie r ,-

beide partijen, verbonden met de Poolsche afgevaardigden uit Galicie ; den rijksraid den strijd vol tegen de Duitsche meerderhedt da zij in Maart van 1862, bij wijze van protest tegen de behandeling der nieuwe financieele plannen der regeering, waarvoor zij alleen de afzonderlijke landdagen bevoegd achtten, gezainen ij e verga* erz verlieten. De Tschechen bleven op den duur afwezig de Polen en Zuid-Slaven keerden later terug en bleven de

tegenover de meerderheid bepleiten, natuurlijk zon er , ^

groote schade voor de wetgeving , daar onop ^r Verschillende talen bevoegdheid werd opgeworpen en de verhouding

tegenover het Duitsch en der historische rechten va» de ve^.llendlanden bii allerlei gelegenheden tot eiudelooze debatten aanleiding g . had Schmerfing een zware taak. Zijn eigen parüjgenooten maakten het hem niet gemakkelijk, daar hij door zijn weinig plooibarepnwxm lijkheid zoowel als door zijn doctrinair liberalisme, ve en va stiet en voortdurend met de meer radicale elementen in stnjd gemaktt Aan den anderen kant had hij ook met het hof te kampen, ^ hij als een burgerman werd aangezien, terwijl hij m e mln yau

haaldelijk in botsing kwam met graaf Rechberg, 16 * 8 ™ litiek buitenlandsche zaken Schmerlings inmenging m de Duit p

dCM^^ij^gevaarHjkstenVijand had hij inden Hongaarscheu minister, zonder portefeuille, graaf Maurits Esterhazy, die slechts uit het ministerie was getreden 'om de centraliseerende, liberale en Du.techgez.nde staatkunde in stilte tegen te werken, een man vanuit*^

en niet geringe bekwaamheden, maar veel te vadsig om de leidina 1 mLE op zich te nemen. Het onwrikbaar zelfvertrouwen van

Schmerling deed hem echter te midden van al die ope^re

tegenwerking onvervaard voortgaan op den inges agen g.

zeker te zijn van de gunst des keizers, die trouwens in de eerste jaren

hem tegenover zijn tegenstanders handhaafde. 3Vlaar ran® d

niet de man om op den duur tegen den stroom op te zeilen, hij werd