Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j v Nanoleon die hem gelast had geen Italiaansche ™* «„iS beboerend, Veu.tie doe. binnentroepen in wapenstilstand te sluiten, dat luj hieraan

'aCk»: I"eer VenetiL *- O-»** re**

L ,.,n Italië werden afgestaan en de zekerheid werd gegeven dat b^de onderhandelingen geen andere punten ter sprake /ouden omen. Dit laatste voorbehoud had de strekking om elke bespreking der

• 1 i- -ÜP uit te sluiten. Te Parijs was men over dit antwoord meinsche wes ^ dreigende nota naar Florence gezonden,

hoogst °nteVr^. id e gewapende tusschenkomst te land en ter Intusschen stond de Italiaansche regeering^vrij sterk tegenover Frankrijk door haar verbond met Pruisen. ij m krachtens deze overeenkomst geen wapenstilstand sluiten zonder U» • „ Pruisen en was dus verplicht, zoolang de oorlogstoestand

t OoZrijk nog voortduurde, ook harerzijds den krijg <voort te zetten^ 1 <We voortzetting zoo bedaard mogelijk. Cialdim trok

^jÏTtrl» wer den Po, doel, onthield zich .a„ elke belangrijke -ZÜ Blijkbaar wilde Vieto, Emmannel aan de een. z.,d« Pm^sen^u de openbare meeuing zijn land tevreden stellen, maar de „,|cri. -/ijde Napoleon 111 zoo min mogelijk aanstoot «even. 71 OoLrijk Ld echte, deze houding de, Italianen het onrenge'd„ |,el verplicht w», een deel z.jn.r legermacht in

M8 tt laten. Slecht. 57,0011 man kouden „aar Weenen worden g«-

zÏÏen ...r men zich inderdaad ongerust begon te maken over de

1 inn. Her Pruisen. Benedek toch had na de nederlaag bij Konig

Ua e , teruggevoerd naar het versterkte kamp bij Olmutz,

? W InvanS gelegerd was geweest. De Pruisen hadden een

Onzienlijke legermacht zoowel ten noorden als ten zuiden van Olmutz aanzienlij bewegingen gade te slaan, terwijl inmiddels

7 P°St e L wefnaar Weenen insloeg. Hier wachtte

t: Z I ge,ÏndF Zij konden Hrünn, de hoofdstad van Moravië

bezetten zonder een vijand te ontmoeten en naderden meer en meer de

hoofdstad Aartshertog Albrecht, die door den keizer tot °PFrbt^e_

hebber van het geheele leger was benoemd, zond thans aan Benede

ET- - zijn

vr: ^ ^ *

TobUschau door de Pruisen aangevallen en na hardnekkige,! tegen-

Sluiten