Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijten overstelpt werden, waarop deze dan op hunne beurt, om zich te rechtvaardigen, de schuld op de legerbevelhebbers wierpen. In het Zuiden ontstond er spoedig een ernstige botsing tusschen den president Da vis en den generaal Johnston, en ook Lincoln had voortdurend moeielijkheden met zijne generaals, vooral met Macclellan, wiens aanzien bij zijne landgenooten niet was gestegen nadat een zijner legerafdelingen in October bij Ball's Bluff, ten zuiden van den Potomac, was verslagen en de Zuidelijken daarna de gemeenschap van Washington met de zee door deze rivier geheel afsloten.

Ter zee waren de Noordelijken gelukkiger, zij hadden er de onbetwistbare overmacht. Niet alleen werd de blokkade der Zuidelijke havens streng gehandhaafd, maar het gelukte hunne vloot verschillende plaatsen op de kust van Noord- en Zuid-Carolina te bemachtigen en bezet te houden. Het belangrijkste wapenfeit der vloot viel m April 1862 voor, toen zij, onder Farragut, de Missisippi opvoer en NieuwOrleans veroverde. Deze inbezitneming was in zedelijken zin e grootste overwinning die het Noorden tot nog toe behaald had. NieuwOrleans was de voornaamste koopstad van het Zuiden en stond met de geheele wereld in onmiddellijke handelsbetrekking. In Europa werd dit verlies voor het Zuiden onherstelbaar geacht. Men zag er een voorteeken in van den zekeren ondergang van het verbond der Zuidelijke staten.

Een voorval in dezen zeeoorlog, destijds slechts voorbijgaande belangstelling veroorzakende, bleek in zijne gevolgen voor de gansche wereld van het hoogste gewicht, doordien het de aanvang werd van een geheel nieuw tijdperk in den oorlog ter zee en van een uitbreiding der oorlogsuitgaven van alle mogendheden, waarvan het einde nog niet te voorzien is. De zeemacht der Ameri kaansche Unie bestond bij het uitbreken van den burgeroorlog uit enkel houten schepen, gelijk trouwens e v o en van alle'zeemogendheden. In 1358 had de Fransche regeering voor het eerst de proef genomen met de pantsering van een oorlogschip met ijzeren

platen en Engeland had kort daarna een dergelijk schip doen bouwen. De

nieuwe uitvinding had onder zeeofficieren en ingenieurs nogal belangstelling gewekt, en was ook in Amerika niet onopgemerkt gebleven. Toen dan ook de Zuidelijken in het bezit van een door de Noordelijken gezonken oorlogsvaartuig waren gekomen, lieten zij dit met ijzereu platen bekleeden;de Noordelijken wilden niet achterblijven, en daar zij scheepswerven en ingenieurs bezaten, konden zij met grooten

Sluiten