is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het voorjaar van 1863 steeds meer en meer de stad naderde totdat hij na gelukkige gevechten bij Champion s hill en Black Biver s bridge de tegen hem overstaande troepen dwong om m Vicksburg veilige' schuilplaats te kiezen. Het beleg om de stad werd nu geslagen^ Niettegenstaande alle inspanning der Zuidelijken kon wegens aeb aan het daarvoor noodige aantal troepen, geen ernstige poging t ontzet worden beproefd. In de omsingelde stad, die geheel van e buitenwereld was afgesloten, heerschte spoed,g gebrek en wdhwt hongersnood. De bezetting was, door de doorstane ellende lichame J en zedelijk zoo zeer achteruitgegaan, dat aan de mogelijkheid om zich met -eweld door den vijand heen te slaan, niet meer kon gedacht worden. De bevelhebber, Pemberton, besloot dus, in de eerste len van Juli. om zich over te geven. Zijn geheele leger, ongeveer 30,000 ,„an werd krijgsgevangen gemaakt, een groote voorraad kostbaar wapentuig waaronder 170 stukken geschut, viel den Noordelijken a s buit toe." Vier dagen later verlieten de Zuidelijken ook Port-Hudson,

de eenige plaats aan de Mississippi die zij nog bezet hielden. De groote

rivier was van nu aan geheel in de macht van het ^oorden-

In Oost-Tenessee werd in den herfst van dit jaar met hetzelfde gelu voor de Noordelijken gestreden. Hun bevelhebber Rosencrantz maa e zich daar van het uit een krijgskundig oogpunt zeer gewichtige Chattanoosa meester. Kort daarna verloor hij wel is waar een slag te Chickamauga, doch deze ramp had in zoover goede gevolgen, dat de volslagen ongeschiktheid van den bevelhebber er duidelijk door aan het licht kwam De redering stelde de troepen onder het opperbevel van Grant. die, ter vervanging van den onbekwamen Rosencrantz, Thomas aan hun hoofd plaatste met den last Chattanooga tot eiken prijs te behouden. Inmiddels

was hij 'zelf te Chattanooga aangekomen, na een deel zijner troepen, onder Sherman van Vicksburg daarheen te hebben bescheiden. Op 23 November en volgende dagen hadden hierop bij Chattanooga een aantal gevechten plaats "waarbij de Noordelijken zich door buitengewone dapperheid onder-

ÏmT- i-l de »ge behaalde». Het MUg. Up, —»

trekken en het veroverde gebied in handen der Noordelijken laten.

Terwijl het Noorden den winter met blijmoedige vooruitzichten, jat oorlogter.ee. het binnenland betreft, tegemoet ging, was het ook, vooral door den «£*££ iiver en het beleid van een zijner gezanten, aan een groot gevaar, ü l BritBOhe re. uit het buitenland dreigde, ontsnapt- De Zuidelijken hadden, zooals ^