Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnentrokken. Nooit was de moedeloosheid in het Noorden zoo groot geweest, het papieren geld daalde tot een tot nog toe ongekend peil,

40 cents per dollar.

Het was juist in dezen gedrukten tijd dat de kiesbeweging voor de verkiezing van den president, die in November moest plaats hebben, een aanvang nam. Sedert het bestaan der republiek was het slechts eenmaal gebeurd dat een president, na atioop van liet tijdperk van vier jaren waarvoor bij gekozen was, andermaal in zijne waardigheid was gehandhaafd. Er was zeker alle reden om ditmaal Lincoln te herkiezen, die in de buitengewone omstandigheden waarin het land verkeerde, getoond had de man te zijn op wien men kon vertrouwen. Zijne kans om herkozen te worden, scheen echter gering. Van twee zijden werd zijne herkiezing ernstig betwist: door zijne tegenstanders, de democraten, en door de radicalen van zijn eigen partij. De democraten maakten van den hachelijken toestand gebruik, om weder op vrede met het Zuiden of op een langdurigen wapenstilstand aan te dnuJen" Het kwam ook inderdaad tot onderhandelingen met het Zuiden, doch Lincoln stelde als uitdrukkelijke voorwaarden: behoud deT Unie en afschaffing der slavernij. Later liet hij aan Davis weten, dat hij zelfs op den enkelen grondslag van een hereeniging met de Zuidelijke Staten wilde onderhandelen, maar de President van het Zuiden verklaarde van geen onderhandelingen te willen hoeren, indien niet vooraf de onafhankelijkheid der Zuidelijke Staten erkend «eid.

De democraten hielden hunne algemeene vergadering tot benoeming van een candidaat voor het presidentschap, in Augustus, te Ohicago. Er werd eerst een programma vastgesteld, waarin, vooral op aandrang van den uit zijne ballingschap eigenmachtig teruggekeerden Vallandigham, een paragraaf werd opgenomen, waarbij liet dadelijk in het werk stellen van pogingen om tot een beëindiging der vijandelijkheden te geraken, verklaard werd te zijn een eisch van rechtvaardigheid, menschelijkheid, vrijheid en algemeene welvaart. Daarna werd tot candidaat gesteld

generaal Macclellan.

De tegenstand tegen Lincoln s herkiezing onder zijne eigen partij was veel krachtiger dan aanvankelijk verwacht was. Aan het hoofd stonden de radicalen eu de zeer warme tegenstanders der slavernij, die van oordeel waren dat zijne houding niet flink genoeg was geweest. Hunne keus viel, nadat verschillende candidaten waren besproken en gepolst, op generaal Fremont, die zich had doen kennen als beslist tegenstander

Sluiten