Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertegenwoordiging recht had, worden aangenomen, het getal inwoners, na aftrek van allen aan wie door de regeering van hunnen staat het kiesrecht werd onthouden om andere redenen dan die van deelneming aan den opstand. Ten tweede werd vastgesteld, dat niemand kon gekozen worden die aan den opstand had deelgenomen, ook al was hii door een bijzondere beschikking van den President onder de geamnestieerden opgenomen. Eindelijk werden alle schulden, benevens de jaarwedden en pensioenen door de Noordelijke staten gedurende den oorlog aangegaan of verleend, als geldig erkend, terwijl het aan eiken staat verboden werd om eenige schuld te voldoeu aangegaan tot het voeren of voortzetten van den oorlog door de Zuidelijke staten, ol om eenige schadeloosstelling uit te betalen voor het verlies door vrijmaking van slaven geleden. Dit voorstel werd naar de verschillende staten gezonden, die volgens de grondwet daarover te beslissen hadden. De Noordelijke staten waren bijna allen met dit voorstel ingenomen, maar de Zuidelijke verwierpen het onmiddellijk, alleen Tenessee nam het dadelijk aan en werd dan ook dientengevolge weder in de Unie

°PIn November 1866 moesten de verkiezingen voor het Lagerhuis plaats hebben; zij wekten buitengewone belangstelling op, de grondwetswijziging was het voorname punt waarover zij liepen. De President verloor intusschen veel aanhang; de republikeinen beschouwden hem meer en meer als den gevaarlijksteu tegenstander; dat hij van de gewoonte afweek om alleen mannen van de partij die in de meerderhei was tot staatsambten te benoemen, was vooral in hun oog een onverscJ00°baar vergrijp. Ook gaven zij hem de schuld van een bloedbad onder de negers, in Juli te Nieuw-Orleans aangericht door de plaatselijke overheid naar aanleiding van een beweging om aan de vrijgemaakte slaven het stemrecht te geven, waarbij, opzettelijk naar vermoed werd, door de regeering niet spoedig genoeg was ingegrepen. Wat hem echter het meeste kwaad deed was een reis, die hij vóór de verkiezingen door de Noordelijke staten ondernam. In de verschillende steden die hij bezocht, trad hij als spreker op en gaf er aan zijn gehoor de meest smakelooze en onhebbelijke redevoeringen ten beste. De verontwaardiging over dit onbehoorlijk optreden van den hoogsten ambtenaar der republiek was zoo groot, dat op een der laatste plaatsen die hij bezocht, Indianopolis de menigte door haar getier het hem onmogelijk maakte om het woord te voeren. Het was niet te verwonderen dat na al dit gebeurde de

Sluiten