Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schip. Na Civita Vecchia te hebben aangedaan, van waar het bezoek aan den Paus werd gebracht, stoomde dit schip dadelijk door naar Vera Cruz, waar het den 29»ten Mei aankwam.

De ontvangst in deze havenplaats, waar de bevolking voor het grootste gedeelte liberaal was, zoude waarschijnlijk niet zeer hartelijk geweest zijn. Om dus den eersten indruk dien de keizer van zijn rijk kreeg, niet ongunstig te doen zijn, had men, de ongezondheid van deze stad in het warme seizoen als reden aanvoerende, hem onmiddellijk naar Puebla doen doorreizen en van daar naar Mexico. In deze beide steden was de ontvangst zeer feestelijk, er heerschte schijnbaar geestdrift, althans in elk geval groote belangstelling. De bevolking juichte, strooide bloemen en verlichtte hare woningen, zij verdrong zich op de pleinen en straten om den keizer en de keizerin te zien en te begroeten. In het voor srrootsche denkbeelden zeer toegankelijke gemoed van Maximiliaan heerschte blijkbaar een stemming van tevredenheid en van vertrouwen op de toekomst. Toen hij echter, na afloop der feestelijkheden en na een reis van drie maanden door zijn keizerrijk, de regeeringstaak metterdaad aanvaardde, kon hij, na zich op de hoogte te hebben gesteld van den bestaanden toestand, het voor zichzelf niet meer verbloemen dat de stichting van liet nieuwe keizerrijk, wel verre van te zijn een voldongen feit, geheel en al als een hachelijke onderneming moest worden beschouwd, waarvan de uitslag nog onzeker was. Vooreerst was slechts een deel van het land in werkelijkheid aan de keizerlijke regeering onderworpen, en wel alleen dat deel waar de l ransche troepen zich bevonden. Op enkele uitzonderingen na hielden de Mexicanen overal, waar zij niet door het bezettingsleger in toom werden gehouden, de zijde van Juarez. De voorstanders van het nieuwe keizerrijk bestonden uit enkele rijke aanzienlijken, die echter geen invloed op de bevolking hadden en die ook niet geneigd waren om zich eenige inspanning of opoffering te getroosten ten einde de nieuwe regeering te steunen, voorts uit een zeker aantal gelukzoekers, zooals Mexico die ten allen tijde in groot aantal had voortgebracht, mannen, die bij elke nieuwe omwenteling zich schaarden aan de zijde waar zij meenden dat het meeste voordeel was te behalen maar die, zoodra hunne tegenstanders door betere aanbiedingen van hunne diensten trachtten gebruik te maken, zich door geen enkel gewetensbezwaar lieten terughouden om hunne vroegere medestanders te verraden, eindelijk uit de geestelijkheid, die in den keizer

Sluiten