Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht, thans, nu men slechts in een deel van het rijk belasting kon heffen en dat deel uitgemergeld werd door vreemde bezetting en door rooverbenden, moest deze opbrengst veel lager geraamd worden.

25 millioen franken moesten volgens overeenkomst met Napoleon III jaarlijks worden betaald voor het onderhoud der Frausche bezettingstroepen, die vooreerst niet gemist konden worden. Terwijl de keizer alles op een nieuwen, beteren en derhalve ook meer kostbaren voet moest inrichten, kon hij te nauwernood het geld bijeenschrapen om de schuldeischers van den staat te betalen.

Ten opzichte van de geschiktheid zijner nieuwe onderdanen om hem in zijne zware taak te steunen, ondervond de keizer spoedig groote teleurstellingen. Het vinden van bekwame en eerlijke ambtenaren bleek moeielijk. De Mexicanen hadden sinds jaren geleefd onder een stelsel van omkooping en knevelarij, dat zijn verderfelijken invloed op de geheele ambtenaarswereld had uitgeoefend. Wanneer de Fransche bevelhebbers,

die met deze personen voortdurend in aanraking kwamen, zich daarover beklaagden, was het den keizer dikwijls moeielijk hen in het gelijk te stellen. De verhouding tusschen de keizerlijke regeering en den Franschen opperbevelhebber, den tot maarschalk verheven Bazaine, werd daardoor vaak gespannen, terwijl aan de andere zijde, wanneer de Franschen zichzelven recht verschaften en niet zelden met wat al te forsche hand tegen de Mexicanen optraden, de schuld daarvan op den keizer werd £feworpen. Zoo kwam Maximiliaan langzamerhand tusschen twee vuren, aan de eene zijde de Franschen, die van hem eischten dat hij hen tegen zijne onderdanen beschermde, aan de andere zijde de Mexicanen, die meer en meer verbitterd werden tegen het Fransche bezettingsleger en die tot den keizer als hunnen natuurlijken beschermer opzagen.

Bij deze moeilijkheden kwam zich nu nog voegen een zeer ernstige strüd met den botsing tusschen den keizer en de Katholieke kerk. Wij zagen reeds hoe de Mexicaansche geestelijkheid, na voor de overmacht van den Franschen bevelhebber te hebben moeten zwichten, zich alleen had stil gehouden in de verwachting dat hare wenschen, zoodra de keizer zijnen troon had beklommen, ten volle zouden bevredigd worden. Maximiliaan, die natuurlijk vóór zijne komst in Mexico reeds geheel op de hoogte was van de kerkelijke moeielijkheden die hem wachtten, had bij zijn bezoek aan het Vatikaan met den Paus over de Mexicaansche zaken

Sluiten