Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een peleton soldaten doorschoten. Het lijk vau den keizer werd gebalsemd en eeuige maanden later uitgeleverd aan den keizer vau Oostenrijk, die den vice-admiraal Tegethoff met een oorlogschip naar Yera Gruz had gezonden. Hetzelfde vaartuig dat den aartshertog naar Mexico had gebracht, nadat hij de keizerskroon had aangenomen, bracht ook zijne overblijfselen in zijn geboorteland terug.

De tijding van Maximiliaan's dood deed in geheel Europa een kreet van afgrijzen opgaan. Zij die zijn avontuurlijk optreden hadden veroordeeld, bejammerden het toch dat de zwakke maar welmeenende man zijne onberaden onderneming met den dood had moeten boeten. In Parijs vooral, waar men maar al te zeer gevoelde dat Napoleon III een groot deel droeg van de schuld, bracht de tijding van het gebeurde te Queretaro een geweldigen schok teweeg. Men was daar echter te midden van de groote wereldtentoonstelling en de voor eenige dagen afgebroken feestroes overstemde spoedig den treurigen indruk. Een der meest verspreide Europeesche satirische weekbladen stelde in die dagen keizer Napoleon III als Macbeth voor, die te midden van den feestmaaltijd den geest van Banquo (Maximiliaan) ziet opdagen.

Na Maxiiniliaan1s dood was Juarez welhaast onbetwist opperhoofd van Mexico. Marquez, die nog in het belegerde Mexico de keizerlijke vlag verdedigde, beproefde, nadat hij het bericht vau de droevige gebeurtenissen te Queretaro had ontvangen, de bevolking in den waan te brengen, dat de keizer op weg was om Mexico te ontzetten. De waarheid werd echter spoedig algemeen bekend. De Oostenrijksche vrijwilligers weigerden toen langer aan den strijd deel te nemen. Marquez legde hierop zijne waardigheden als stadhouder en opperbevelhebber neder. Zijn plaatsvervanger, generaal Tabera, trachtte met den aanvoerder van de belegeraars, Porlirio Diaz, een vergelijk te treffen, doch moest de stad ten slotte op genade of ongenade overgeven. Zij werd echter vrij menschelijk behandeld. Slechts drie personen werden ter dood gebracht, driehonderd aanhangers der keizerlijke regeering werden gevangen gezet, doch in den herfst weder losgelaten. Marquez wist zich verborgen te houden en later naar Cuba te ontkomen. De Europeanen konden ongehinderd naar hun vaderland terugkeeren. 21 Juni was Mexico gevallen, acht dagen later gaf Vera Cruz, de laatste stad die nog in het bezit der keizerlijken was, zich over. 15 Juli hield president Juarez zijn feestelijken intocht in de hoofdstad, aan het hoofd van een leger van 20,000 man. Alles wat nog aan de keizerlijke regee-

Sluiten