is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

philanthroop was en slechts om het ongelukkige China van de ellende des oorlogs te verlossen, zijn post had aangenomen. Tn onbaatzuchtigheid stond hij, evenals in zelfopofferenden moed en standvastigheid,

gelijk met Garibaldi, dien hij in beleid verre overtrof.

In een lange reeks van gevechten en belegeringen werd nu door hem aan het hoofd van zijn „Altijd overwinnend leger" in vereemging met de keizerlijke aanvoerders, in het bijzonder met Li, den laipings nederlaag op nederlaag toegebracht en hun geen oogenblik rust gelaten.

Ook een door Franschen georganiseerd Chineesch korps bracht hun groote verliezen toe. Een voor een waren hun alle steden ontnomen en in den zomer van 1864 bleef alleen Nankin, dat door 80,000 man onder Tseng Kwofan belegerd werd, over. Tot het toebrengen van den laatsten slag werkte Gordon niet mede, die diep geschokt was door dat Li de gevangen aanvoerders der Taïpings, niettegenstaande hij hun lijfsbehoud had toegezegd, had laten ombrengen. Het leger werd ontbonden en hij zelf verliet den Chineeschen dienst, met eerbewijzen overladen, maar zonder eenige belooning aan te willen nemen. Weinige dagen later, 19 Juli 1864, werd Nankin door Tseng met storm ingenomen. Tieng Wang had reeds te voren zelfmoord gepleegd. Tsjong Wang verdedigde de stad tot het uiterste voor zijn jongen zoon, dien hij als zijn opvolger had laten uitroepen, maar moest ten slotte met dezen vluchten. Beiden werden na eenige dagen gevangen genomen en ter dood gebracht, hoewel Tseng niet, als zelfs Li zoo dikwijls deed, een algemeene slachtiug beval.

Zoo eindigde de groote Taïping-opstand, die dertien jaren lang een groot gedeelte van China had geteisterd, die zeker was te voorschijn geroepen door de slechte regeering, maar toch geen betere toestanden wist tot stand te brengen en waarvan het eenige gevolg was, dat het rijk een goed gedeelte van zijn welvaart verloor. Althans de middenprovinciën zijn nimmer geheel den toestand van ellende te boven gekomen , waarin zij er door waren geraakt. Zeker zou die nog veel grooter zijn geweest zonder Gordon. Hoewel op den duur de uitslag niet twijfelachtig kon wezen en een zaak, die zoo geleid werd als die der Taïpings, van zelf te gronde moest gaan, heeft deze merkwaardige man dat einde zoozeer verkort, dat zelfs de Chineezen hem er openlijk de eer van gaven. Tegenover een „barbaar" zegt dit alles.

Langzamerhand werden ook de andere streken, waar de bevolking China narden

van 1800.