is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tokoegawa's, eenmaal hun gelijken, thans hun meesters, met ongeduld verdroegen.

Onder de leiders dezer in de eerste plaats tegen den bakoefoe (de ,.gordijnregeering" van den sjogoen en diens raad, den gorodsjo) gerichte beweging waren er zeker maar weinige, die werkelijk den haat tegen de vreemdelingen deelden, welke de massa der samoeraï's bezielde. Want het waren meest allen jonge, naar ontwikkeling strevende en hervormingsgezinde mannen, wier bedoeling was de tallooze bestaande misbruiken af te schaffen, in de eerste plaats door herstel der rechtstreeksche regeering van den mikado, welke zij den ouden wettigen regeeringsvorm achtten. Hun streven had wel een sterk nationalistische kleur, maar was op zichzelf volstrekt niet vijandig tegen de vreemdelingen. Integendeel was de afzondering van Japan een der middelen, waarmede het bestaande stelsel, dat zij vernietigen wilden, het land overheerschte. Wel richtte de beweging zich ook tegen het Boedhisme, doch alleen in zoover dit den ouden nationalen voorvaderlijken godsdienst, het Shiuto, bijna geheel had verdrongen. De leiders waren allen bezield met warme vaderlandsliefde, overtuigd, dat wat zij beoogden geenszins een omwenteling, maar integendeel een restauratie was; een wel wat zonderlinge illusie, daar het veel meer dan duizend jaren geleden was, dat de mikado's zelf geregeerd hadden en de Japanners toen waarschijnlijk in ongeveer soortgelijke toestanden verkeerden als de Germanen in de eeuwen der volksverhuizing. Maar zij schijnen dit werkelijk gedacht te hebben en over het geheel betrekkelijk weinig door persoonlijke drijfveeren te zijn geprikkeld, al was het ook dat de meesten eerst in het hervormde Japan tot eer en aanzien konden komen. Bij sommigen werkte zeker de erfelijke ijverzucht der verschillende hansop elkander en van allen op den overheerschenden han der Tokoegawa's, een ijverzucht, waarvan zelfs heden ten dage in het vernieuwde Japan nog vele sporen zijn waar te nemen. De naijver op de Tokoegawa's was tengevolge der traktaten veel sterker geworden, omdat daarbij alleen rechtstreeks aan dezen onderdanige steden voor den handel waren opengesteld. Want daardoor waren de andere hans uitgesloten van eiken rechtstreekschen handel met het buitenland en verplicht dien te drijven onder bemiddeling der regeering en van haar ambtenaren, die uitsluitend uit Tokoegawa's of onderdanen der met den sjogoen nauw verbonden foedaindaimio s werden gekozen, zoodat dezen al het voordeel er van hadden en de opbrengst van alle van dezen handel ge-