Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg van Kijoto naar Yedo, een gezelschap Engelschen het ongeluk met den stoet van Saboero in botsing te geraken, waarbij een hunner, Richardson, gedood werd. De waarnemende Engelsche resident, kolonel Neale (Alcock was met verlof naar Engeland), eischte terstond een schitterende voldoening; in de eerste plaats de uitlevering van dengene, die oorzaak van den moord was, daarmede naar het schijnt Saboero zelf bedoelend. Nu waren de omstandigheden van dien aard, dat Saboero beweren kon dat zijn volgelingen volkomen in hun recht waren geweest, zoodat hij alle voldoening weigerde. De regeering geraakte daardoor deerlijk in de klem, te meer daar de aanvallen op de vreemdelingen met den dag toenamen. Zoo als elke Oostersche regeering zocht zij tijd te winnen, maar verklaarde zich toch na lange onderhandeling bereid de geëisclite schadeloosstelling, £ 100,000. te betalen. Maar geld was schaarsch in Japan; althans in Januari van het volgende jaar was de betaling nog niet geschied. Integendeel, juist in dien tijd kwamen nieuwe orders van den mikado aan den sjogoen, dat hij in persoon naar Kijoto zou komen en de barbaren verdrijven, en tevens toonden de te Kijoto samrnstroomende ronin's en andere samoeraï's op zoo ondubbelzinnige wijze hun ontevredenheid, dat de regeering gedwongen was er met kracht tegen op te treden; waartegen de zuidelijke daïmio's, die hen opgestookt hadden, zich verzetten. De sjogoen durfde, onder die omstandigheden, het geëisclite bezoek aan het hof van den mikado (wiens dochter hij intusschen gehuwd had) niet langer uitstellen en begaf zich in April met zijn regent Keiki en den raad naar Kijoto, waar hij, naar het schijnt niet geheel vrijwillig, voorloopig zijn residentie vestigde. De regeerende vorst van Mito werd daarentegen met het gezag in Yedo belast, terwijl de daïmio's die hun bezittingen aan de kust hadden, last kregen deze in staat van verdediging te brengen. Het scheen nu ernst te worden en de bevelen ter uitdrijving der vreemdelingen werden uitgevaardigd, terwijl een opzienbarende plechtigheid, waarbij de mikado den sjogoen in den tempel van den god des oorlogs het zwaard ter verdrijving der vreemdelingen ter hand zou stellen, werd aangekondigd. Doch dit werd slechts gedaan om de ronin's tevreden te stellen, die zich in dien tijd ook te Yedo alles veroorloofdeu, en onder anderen het in aanbouw zijnde gebouw der Britsche legatie in brand staken.

Intusschen was een deel der in de Chineesche zee gestationeerde Engelsche vloot, onder admiraal Kuper, in de baai van Yedo aangeII 23

Sluiten