Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het hooren van het kanongebulder dadelijk Sedan verlaten en was naar het slagveld gereden, waar hij, om half zeven des ochtends, door een granaatscherf zoo ernstig werd verwond, dat hij het opperbevel niet langer kan waarnemen. Hij gaf het over aan den generaal Ducrot, die van oordeel dat men zich ten zuiden van Sedan niet kon verdedigen, bevelen gaf met het doel om ten noorden een uitweg te zoeken, ten einde bf naar het westen te ontkomen, óf de nabijgelegen Belgische

grens te bereiken.

Toen Mac Mahon het opperbevel aan Ducrot overgaf, wist hij niet dat er een ander generaal in het leger was, aan wien dit opperbevel rechtens toekwam. De generaal WimpiFen, die evenals Trochu bij den Keizer, wegens zijne staatkundige richting, verdacht was en die te Oran in Algiers een commando had, waar men hem opzettelijk had gelaten, was in het laatst van Augustus, op zijn dringend verzoek door den minister van Oorlog naar Frankrijk teruggeroepen. Te Parijs had Palikao hem het bevel over een legerkorps gegeven en hem naar het leger van Mac Mahon gezonden, met een brief, waarbij hij als opperbevelhebber werd aangewezen voor het geval dat Mac Mahon buiten staat mocht geraken om het opperbevel te voeren. Hij was, na met levensgevaar de reis naar Sedan te hebben afgelegd, aldaar den vorigen dag aangekomen. Aanvankelijk liet hij Ducrot begaan, doch toen hij vernam, dat deze naar het noorden wilde uitbreken, terwijl hij meende dat alleen naar het zuiden de aftocht nog mogelijk was, vertoonde hij zijnen last en eischte het opperbevel op. Het gevolg hiervan was, «lat er nu weder bevelen werden gegeven van geheel tegenovergestelde strekking; maar inmiddels was de toestand van het Fransche leger reeds

hopeloos geworden.

De Duitsche artillerie vatte post op alle hooge punten in den omtrek van Sedan en wierp bommen en kogels bij duizenden in de Fransche gelederen. Reeds om elf uur verklaarde een der Fransche bevelhebbers, dat men nog alleen voor de eer had te strijden. De Fransche ruiterij deed een wanhopige poging om den vijand terug te werpen, maar werd bijna geheel vernietigd, zij verloor in een kort tijdbestek 83 officieren en meer dan 700 manschappen. De troepen ten noorden van Sedan konden hunne stellingen niet langer behouden en weken naar de stad terug. WimpfFen wilde thans met alle troepen die hij nog te zijner beschikking had een laatste poging wagen om in zuidelijke richting door de Duitschers heen te slaan, hij liet den Keizer vragen om zich

Sluiten