Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orleans ontruimen, in strijd met de uitdrukkelijke bevelen hun door Gambetta toegezonden, die echter door de bevelhebbers ten eenenmale onuitvoerbaar werden verklaard. De generaal d'Aurelle werd, zooals met de overleveringen der omwenteling strookte, dadelijk van zijn opperbevel ontzet. Overtuigd van de onmogelijkheid om iets voor zijn land te doen,

zoolang hij de bevelen van in krijgszaken geheel onervaren bewindslieden moest volgen, weigerde hij elke andere opdracht en keerde in de ambtelooze rust terug. Bourbaki, die na zijne vruchtelooze reis naar Engeland zich ter beschikking had gesteld van het voorloopig bewind,

werd met het bevel over het leger van d'Aurelle, nu het Oosterleger genoemd, belast, terwijl een ander deel der troepen, ten zuiden van Parijs, het zoogenaamde VYesterleger ouder het bevel van Chanzy werd geplaatst. De ongeoefende Fransche soldaten konden het echter in het veld tegen de Duitschers nergens uithouden, de strenge koude werkte hiertoe mede, de ongeharde, slecht uitgeruste manschappen bezweken onder de vermoeienissen van den winterveldtocht. Het voorloopig bewind rekende zich te Tours niet meer veilig en week naar Bordeaux.

In het Noorden bezette de generaal Manteutfel, na de verovering van Amiens, ook Rouen, de hoofdstad van Normandië. In December was bijna een derde deel van Frankrijk door de Duitschers bezet. Men achtte het in het Duitsche hoofdkwartier toen geraden om niet verder te trekken,

maar in de genomen stellingen te blijven, ten einde de troepen die door den aanhoudenden strijd en de barre weersgesteldheid veel geleden hadden,

voorloopig rust te geven. Een afwerende houding tegen de aanvallen der Franschen scheen voldoende, nu er alle grond bestond voor de verwachting dat Parijs het niet lang meer zoude kunnen houden. De Duitschers rekenden er op, dat met Kerstmis de strijd geeindigd zoude zijn; zij zagen zich hierin evenwel teleurgesteld en moesten, zooals wij nader zullen zien, in den aanvang van 1S71 hunne aanvallende bewegingen weder beginnen.

Twee gebeurtenissen van het hoogste gewicht, buiten de grenzen der Weerslag van oorlogvoerende landen nog in het jaar 1870 voorgevallen, waren het E^.0°°'log m onmiddellijk gevolg van den Fransch-Duitschen oorlog.

De eerste was de val van de wereldlijke macht van den Paus en de inlijving van den Kerkelijken Staat bij het Koninkrijk Italië. Reeds in den aanvang van den oorlog, na de eerste nederlagen, had Napoleon III besloten om de Fransche bezetting uit Rome terug te roepen, daar hij

Sluiten