is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan aan een tarievenoorlog. De bepaling kwam dan ook in het verdrag, met dien verstande evenwel, dat Frankrijk en Duitschland zich wederkeerig verbonden om elkander van alle gunstige bepalingen te doen genieten, die zij aan Engeland, België, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Rusland zouden toestaan. Het bedrag waarvoor Duitschland de Fransche spoorwegen zoude overnemen werd ten slotte bepaald op 325 millioen franken.

Op den 10eB Mei werd het verdrag te Frankfort, in het logement de Zwaan, waar Bismarck zijnen intrek had genomen, door de Duitsche en Fransche afgevaardigden onderteekend. De bekrachtiging moest binnen tien dagen plaats hebben. Favre haastte zich derhalve naar Versailles, teneinde de vertegenwoordiging in de gelegenheid te stellen om het verdrag dadelijk goed te keuren. Er was eerst nog al tegenstand, de bepalingen van het eindverdrag waren in sommige opzichten ongetwijfeld harder dan die vau het voorloopig verdrag. Ook was er groot bezwaar tegen den afstand eener strook lands, waarvan de bewoners zich tot nog toe hadden kunnen vleien met het vooruitzicht Iranschen te zullen blijven, maar die nu, alleen ter wille van het krijgskundig belang van Belfort, moest worden opgeofferd. Evenals te Bordeaux begreep ook thans de meerderheid, dat zij zich in het onvermijdelijke moest schikken; de krachtigste tegenstand tegen de bepaling betrelfende de grens bij Belfort kwam van een der krijgslieden die zich in den oorlog het meest onderscheiden had, generaal Chanzy. Thiers verdedigde het traktaat met zijn gewone talent, hij won een aantal weifelende stemmen door het voorlezen van een brief van den dapperen verdediger van Belfort, Denfert Rochereau, die verzekerde dat Belfort als vesting geen diensten kon bewijzen indien niet de ruimere grensscheiding werd aangenomen. Van de 531 aanwezige leden der vergadering stemden 433 voor de bekrachtiging en 98 tegen, 61 afgevaardigden onthielden zich van de stemming, waaronder de twee prinsen van Orleans.

De uitwisseling der wederzijdsche bekrachtigingen had plaats te Frankfort, op 20 Mei. De vrede tusschen de beide landen was nu weder hersteld na een oorlog die zeven maanden geduurd had, waarin twintig veldslagen waren geleverd en even veel vestingen waren veroverd. Het geheele verlies aan menschenlevens is niet met juistheid op te geven, vermoedelijk zullen ongeveer drie honderd duizend man in den strijd het leven hebben verloren.

Van het Fransche leger waren 371 000 man en 11 800 officieren