Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

republiek te vestigen. Zij deed dit natuurlijk in de hoop, dat gedurende Thiers' bewind een of andere onverwachte gebeurtenis de vestiging van het koningschap mogelijk zoude maken; middelerwijl gaf zij Thiers hierdoor de gelegenheid, om zich, niettegenstaande zijn hoogen leeftijd, met jeugdige kracht te wijden aan de belangen van Frankrijk. Het gelukte hem inderdaad om gewichtige diensten aan zijn land te bewijzen. Nadat de nationale vergadering reeds in Mei 1871 belangrijke wijzigingen in de wetgeving betreffende het bestuur der gemeenten en departementen had gebracht, waardoor meer zelfstandigheid werd toegekend aan de plaatselijke besturen, die gedurende het Keizerrijk geheel en al als werktuigen van de hooge regeering werden beschouwd, nam Thiers de regeling van het krijgswezen ter hand. Om Frankrijk zijne plaats in Europa terug te geven was niets noodiger dan een krachtig en geoefend leger. De herinnering aan de geleden nederlagen moest worden uitgewischt door een geheel nieuwe inrichting van de strijdkrachten.

De door den oorlog gebleken meerderwaardigheid van het Duitsche leger boven het Fransche werd algemeen, ook naar het oordeel van vele bevelhebbers, aan het Duitsche legerstelsel toegeschreven. Men wilde derhalve bijna eenparig de invoering van den algemeenen dienstplicht, maar zoo men geen onduldbare financieele en persoonlijke lasten op de natie wilde leggen, moest dan een diensttijd van ten hoogste drie jaren worden vastgesteld. Thiers achtte dit verkeerd. Hij was voorstander van een langen diensttijd, vijf jaren dienst waren volgens zijne meening onontbeerlijk om goed geoefende soldaten te hebben. Wederom wist hij, door het schrikbeeld van zijn aftreden, de vergadering tot zijne meening over te halen. De in Juli 1872 goedgekeurde wet voerde den algemeenen dienstplicht en de afschaffing der plaatsvervanging in. De diensttijd werd bepaald op vijf jaren in de gelederen, terwijl daarna nog gedurende vijftien jaren de verplichting bleef bestaan om op te komen in tijd van oorlog. De helft van elke lichting werd evenwel met onbepaald verlof naar huis gezonden, maar kon onder de wapenen worden geroepen in tijd van oorlog. "Voorts werden nog enkele vrijstellingen aangenomen en werd de eenjarige dienst ingevoerd voor hen, die getuigschriften van afgelegde examens konden overleggen en de kosten hunner uitrusting zelve wilden dragen.

Tegelijk met deze nieuwe inrichting der strijdkrachten had Thiers ook de regeling van de geldmiddelen van het rijk ter hand genomen.

Sluiten