is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd door de drie mogendheden ontworpen, Frankrijk en Italië onderee-imen dit stuk, ook op Engeland's steun scheen vast gerekend te kunnen worden, maar op het laatste oogenblik weigerde de Engelsche regeering hare onderteekening. De eerste minister Disraëli, tot pair van Groot Bnttanme verheven met den titel van Lord Beaconsfield die onlangs door aankoop van de aan den Khedive van Egypte toebehoorde aandeden in het Suezkanaal, zich de macht over dezen voor Engeland en zijne koloniën hoogst belangrijken waterweg had ween e verzekeren, achtte het onnoodig en verkeerd om de Porte e on stemmen Na Engeland's weigering begon de Fransche regeering terug te krabben, wat haar door Rusland zeer ten kwade werd

tot "niet W Z° ^ t0t ÜVerhan,liging der nota zijn overgegaan, ware niet dat onvoorziene omstandigheden die hadden verijdeld. Een

aan de Bosporus niet ongewone gebeurtenis had plaats op denzelfdeu dag waarop het stuk aan den Sultan moest worden overgereikt. De Sultan Abdul Assis werd door een omwenteling, die zich binnen de muren van zijn paleis afspeelde, van den troon geworpen; na eenige dagen kwam het bericht van zijn overlijden, hoogst waarschijnlijk niet ten gevolge van een natuurlijke oorzaak, hij werd opgevolgd door een zijner bloed\ erwauten, Mourad II, die met meer kracht optrad dan zijn voorganger en den opstand m Bulgarije spoedig bedwong. Zijne troepen hadden zich echter bij deze gelegenheid gedragen zooals de Turksche soldaten dat gewoon waren indien zij niet onder strenge tucht werden gehouden Zij verbrandden de dorpen, spaarden zelfs het leven van vrouwen en 111 deren niet en roofden alles wat zij vonden. Een deel van Bulgarije werd aan een verlaten woestenij gelijk gemaakt. Toen dit bekend werd ntstond er geheel Europa groote verontwaardiging, aangevuurd door agblailpers die er behagen in had geschept om het gebeurde no* sterk te overdrijven. In Rusland eischte de openbare meening dadelijke usschenkomst om de gruwelijk mishandelde geloofsgenooten voor verdere gewelddaden te vrijwaren en in Engeland maakte de staatkundige genstander van den eersten minister Disraëli, Gladstone, van het geeurde gebruik om een beweging tegen Turkije in het leven te roepen, loen de Turken nu ook de Serviers, die hunne Bulgaarsche stamverwanten te hulp waren gekomen, hadden teruggedreven en hen in hun eigen land vervolgden, moesten de mogendheden wel tusschenbeide

onderst 1 E,1gelaud vooraan, door de andere mogendheden

ondersteund; maar nu weigerde de Porte aan den haar gestelden eisch