is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hans was hg opnieuw een vluchteling en ook in Griekenland was zijne macht haar val nabij. Olympiodorus trok van deze gunstige gelegenheid partij om de burgers tegen de Macedonische bezetting ten strijde te roepen; wel behaalde hg de overwinning, maar Inj zelf sneuvelde in den strijd, lol onherstelbaar verlies voor Athene!

Demetrius was niet bij machte Athene te heroveren. Flet verblijf in bnekenland was den naar krijgsroem dorstenden man vergald; wat hem niet gelukt was met een leger van meer dan 100,000 man wilde bij nu met eene kleine krijgsbende van ongeveer 11,000 man beproeven. Hij droes aan ziin zoon Anligonus Gonalas de leiding van de Grieksche zaken op en zette vervolgens aan het hoofd van zijn legerlje zijn tocht naar Azië voort. Maar de fortuin had hem den rug toegekeerd. Door Agathocles, den dapperen zoon van Lysimachus van de zee afgesneden en door het meereiuleel zijner troepen verlaten zocht hg na menige nederlaag ondergaan te hebben, eindelijk eene schuilplaats bij zijn schoonzoon Seleucus, die hem in het leven spaarde, ofschoon hij zelfs slaande de onderhandelingen door strooptochten op Svrisch grondgebied Seleucus alles behalve vriendschappelijk had behandeld. In het jaar 28b werd de stedendwinger door zijn schoonzoon gevangen genomenhg bracht zijne laatste jaren m eene Aziatische stad door, waar bij op eene met zijn rang overeenkomstige wijze behandeld werd en zich, gelijk vroeser aan de schandelijkste uitspattingen overgaf. Deze maakten reeds in 283 een einde aan zijn leven; hij had den ouderdom van 54 jaren bereikt.

ZESDE HOOEDSTUK.

Lysimachus. Agathocles en Arsinoë. Ptolemaeiis Ceraunus. Moord op Agathocle» gepleegd. Oorlog tnsschen Seleucus en Lysimachus. De slag bij Coros. Seleucus vermoord. Ptolemaeiis Cerauuus koning van Macedonië. Krijgstochten der Galliërs. Dood van Ptolemaeiis Ceraunus. De Galliërs in Griekenland. Verdediging van de Thermopylae. Nederlaag aan de Galliërs door den Delphischen god toegebracht. Antigonus Gonatas, koning van Macedonië. Zijn strijd met Pyrrhus. Tocht van Pyrrhus tegen Sparta'. Ontaarding van het Spartaansche volkskarakter. De strijd te Sparta. Pyrrhus voor Argos. Zijn dood.

Door de gevangenneming en den daarop gevolgden dood van Demetrius was Lysimachus van zijn gevaarlijksten vijand bevrijd. Had bij reeds een deel van Macedome met zijn Thracisch rijk verbonden, thans kon hij zijne heerschappij verder uitbreiden. Hij wist den weifelenden Macedonischen adel lot zijne partij over te halen; Pyrrhus werd uit zijn rijk verdreven en van zijn troon beroofd: in liet jaar 286 was Lysimachus alleenheerscher van Aiacedonie. Het was. alsof een vreeselijk noodlot boven het hoofd der veldheren van Alexander den Groolen zweefde: allen vonden hun ondergang op hetzelfde oogenblik. waarop zij de hoogste sport op de ladder der fortuin meenden bestegen te hebben. Ook Lysimachus zou. en wel door ei^en schuld zulk een treurig lot ondergaan. °

De oude koning had vier gemalinnen, waarvan de eerste hem twee zonen geschonken had. Agathocles, de oudste hunneren de vermoedelijke erfgenaam van den troon, wordt ons geschetst als een voortreffelijk man, als een uitstekend vorst en een talentvol veldheer. Hij had zich door den veldtocht logen Demetrius zeer verdienstelijk en bij het volk zeer bemind gemaakt.