Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*» bevolking. <«e aan £•

van den Egyptischen koning, was zelf» de vlucht he 0 J getrouwen

dood door beulshanden te ontgaan, besloot hij mtt zijne wei <,> b zich zelf van hel leven te berooven; met hunne eigene dolken doorstaken zien •it «lp Snartanen Ou die wijze onttrokken zij zich aan de wraak van ilen Fcvn^isdien konin" die zijne woede zelfs aan de achtergebleven vrouwen k£K. lS Sa kinderen van Cleomenes werden met de vrouwen der

overige Spartanen ter dood gebracht. vprdpr

Na de vlucht van Cleomenes drong Antigonus Doson zonder

eenigen tegenstand te ontmoeten, tol Sparta door, d 0

/ake"sparta had d^'voor enkele jaren verworven macht ^ f^jp^SpTr'ta de oligarchen kwamen opnieuw aan het bewind en van nu a Macctlonifi alle geschiedkundige belangrijkheid. Antigonus Doson kon naarMaced*a ieru-keeren nadat hij een Macedonisch-Gneksch verbond in het even ge Sen had, hetwelk de Grieksche vrijheid geheel vermetigde.jjj Jerf kort daarop, in het jaar 220, en werd door zijn neef Phihppus °£°ev0'a •

Hier staan wij aan het einde der Grieksche gesc^eden.^^Weldra^^i Griekenland eene prooi der Romeinen worden,, alllt«r' Jfii, );i.jllken

Romeinsche geschiedenis kunnen dus de verdere „

worden verhaald.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

„e kunst i„ Griekenland, t.e bouwwerken van Alkander den G-ten BeeMhoaw en schilderkunst. De tooneelspelers en het tooneet. De oude, nnddelbare nien oomedie De poëzie. De wetenschap. De sophisten. Socrates. Zyn leven en «erk: heid. Zijne leerlingen. Zijne vijanden. Aanklacht, reehtsgedmg e» dood van Socrates.

Wanneer wij een blik achter ons op de thans doorloopen geschiedenis van ('riekenland werpen, biedt ons dat schoone land van de dage Pericle af "en UfTan van langzaam verval. Het Grieksche volk verwoestte in raimtzali-e burgeroorlogen den bloei van zijn eigen vaderland. In den dwn/'en wedstrijd om de opperheerschappij vernietigden de burgers c schillende .uien' elkanders vv.lva.rl, om (en CVS

den Macedonischen veroveraar te worden. In dezen strijd

een hoogen Irap van bloei bereiken, «el MP Al',e V.IlSTl .ll«n landen tijd het middelpunt van alle ontwikkeling op < 8 , ' ^

S Griekenland maar voor geheel de oude wereld doch c.veral worij jrts het besin van verval, ten deele het verval zelf merkbaar. Zoolan,, de l nog dapper voor hunne vrijheid streden, bloeide de kunst in Hellas maar mpn de volksfeest begon te ontaarden, ontaardde desgelijks de kunst. Aij

'S irKta* den Groolen. m.« nog meer onder zijne opvolger»

tot de slaafsche, kruipende dienares der machtigen vernederd. „

o..acht het volk in de dagen van Pericles met vreugde aanzienlijke otters, om tot versierin" van zijne vaderstad prachtige gebouwen te stichten, terwij zelfs de rijken en aanzienlijken zich gaarne met eenvoudige woningen verge-

Sluiten