Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetten te zorgen. De patriciërs begrepen zeer goed, welk eene verreikende strekkina dit voorstel bezat, zij spanden al hunne kracht in om de aanneming daarvan te verhinderen en zetten die worsteling gedurende tien jaren onafgebroken voort: de plebejers van hun kant weigerden meer dan eens, tegen buitenlandsche vijanden te strijden, terwijl de patriciërs geen midde van list of geweld ontzagen om hunne oude voorrechten te behouden. Evenals vroeger drongen zij zich in de tribusvergaderingen in; zoodra er eene stemming gehouden /.ou worden, weken zij niet van hunne plaats, ja zij poogden soms met geweld het opmaken van een besluit te verhinderen. Met de wapens in de vuist vielen zij de tribunen en het volk op het lijf. en verdreven zij hunne tegenstanders van het Forum, waarbij meer dan eens bloedige tooneelen voor welen.

Meer dan één vriend des volks werd, gelijk ons gemeld wordt, door het staal van een sluipmoordenaar uit den weg geruimd; alles was er den adel van Rome aan gelegen, zijne heerschappij door het voeren van een schrikbewind in stand te houden. Bij zulke geweldige maatregelen onderscheidde zich bovenal de zoon van Lucius Quintius Cincinnatus, welke laatste een hoog aanzienlijk man en bovendien zoowel om zijne rechtschapenheid en dapperheid als om zijn buitensporigen adeltrots bekend was.

Kaeso Quintius was het volkomen evenbeeld zijns vaders, tier op den ouden adel van zijn geslacht en op zijn lichaamskracht en dapperheid - hg had zich in alle oorlogen door heldendaden onderscheiden verzette hij zie 1 met geweld tegen het streven der plebejers naar meerderen invloed op het staatsbestuur; hij ging voor den besten spreker en den dappersten strijder in den staat door. Rondom hem schaarden zich de jonge edelen, die hem als, hun natuurlijken aanvoerder beschouwden; hij was het, die meermalen de tribunen van de markt verjoeg, die met zijne woeste benden de burgers op de vlucht dreef. Wie het waagde, hem in den weg te treden, moest met bebloeden kop en verscheurde kleederen afdeinzen. .

Wanneer zulk een toestand langer voortduurde, dan was liet zeker onmogelijk het voorstel van Gajus Terenlillus Arsa door te zetten. De tribunen waren ontmoedigd. Slechts één hunner. Aulus Virgmius, besloot de rechten des

volks te doen gelden: hij daagde Kaeso Quintius voor de rechtbank der plebejers.

De patriciërs wendden al hun invloed aan om hun lieveling aan eene veroordeeling te onttrekken; doch een voormalig tribuun, Marcus \olsciu» Pictor, trad met eene aanklacht legen hem op. Hij deelde aan het\olk mede. dat Kaeso Quintius in het jaar 463 den kranken broeder des aanklagers bij gelegenheid van een twist zoo met de vuist geslagen had. dat de gewonde kort daarop aan de gevolgen dier mishandeling was overleden

Het volk ontstak ten gevolge van deze mededeeling in zulk eene woede, dat het op staanden voet bloedige wraak wilde nemen; slechts met moeite gelukte het den vrienden des beschuldigden hem aan de handen der menigte Fe ontrukken en te verhinderen, dat hij in de gevangenis geworpen werd. Tien burgers stelden zich voor hem borg en betaalden te zamen een borgtocht van 3000 as. . •• -ii- !n

Kaeso Quintius onttrok zich aan eene veroordeeling door vrijwillig in ballingschap te gaan; zijn vader moest de borgstelling betalen en hiertoe bijna al zijne bezittingen verkoopen. Slechts eene afgelegen hut aan de overzijde van den Tiber en een klein stuk land bleven den trotschen patriciër over.

Sluiten