Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst te houden, verdubbeling van soldij te hebben beloofd, keerde hij aan hunne spits naar Svracuse terug.

Maar Dionysius stond nog niet alleen aan het hoofd van hel leger; hij had medebevelhebbers, die hij echter door leugen en bedrog bij het volk van Syracuse verdacht wist te maken en zoo doende van de baan schoof. Het gelukte hem, door zijne heftige taal de volksmassa geheel lot zijne zijde over te halen, hij werd alléén tot veldheer benoemd en met onbepaalde macht bekleed. Ten einde zich des te beter in de hem opgedragen waardigheid te handhaven, gaf hij voor, dat men een gewelddadigen aanslag op zijn leven had gewaagd en verzocht hij de vergunning, om eene lijfwacht in dienst te nemen; ook hiermede nam het volk genoegen.

Zoo had zich Dionysius binnen enkele maanden tot tyran van Syracuse weten op te werpen. Zijn doel was bereikt: de vijf en twintigjarige jonge man was onbeperkt alleenheerscher geworden. De eenige taak, die hij voortaan te vervullen had, was. zich in het bezit van zijne heerschappij te handhaven; hij kweet zich daarvan met eene bewonderenswaardige geestkracht, maar te gelijk met eene verfoeilijke wreedheid en eene ondragelijke dwingelandij. Acht en dertig jaren lang, tot aan zijn dood toe, bleef Dionysius de gevreesde tyran van Syracuse.

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Dionysius I, tyran van Syracuse. Verraderlijke verstandhouding van Dionysius met de Carthagers De regeering van Dionysius zendt een gezantschap uit, om eene bruid voor hem te zoeken. Zijn bruiloft. De oorlog met de Carthagers. De opstand der Lybiërs. Dionysius in Zuid-Italië; wraak, door hem op de inwoners van Rhegium genomen. Dionysius als bevorderaar van wetenschap en kunst. ïlet huiselijke leven van deu tiran. Het zwaard van Damocles. De dood van Dionysius.

Dionysius I, de tyran van Syracuse. is een der meest belangwekkende karakters van de oude geschiedenis Hij is het toonbeeld van een tyran. Als zoodanig werd hij dan ook zoowel door zijne tijdgenooten, als door hunne naaste afstammelingen beschouwd. De oude geschiedschrijvers halen bij voorkeur zijn voorbeeld aan. wanneer zij het schrikbewind van een tyran willen schetsen; hem hadden Plato en Aristoteles voor oogen, toen zij hunne meesterlijke schilderingen van hel leven eens despoten schreven; de dichters der oudheid hebben de namen van hen, die als otters van zijne heerschzucht vielen, in hunne beste werken vereeuwigd en er veel toe bijgedragen, dat de geschiedenis van Dionysius met een groot aantal anekdoten is opgesmukt. Ook de groote Duitsche dichter Schiller heeft de oude legende van den tyran Dionysius in zijn «Burgschaft" tot een Duitsch volksgedicht gemaakt.

Ons bestek gedoogt niet, de geschiedenis van Dionysius in bijzonderheden te verhalen, wij zullen haar echter in algemeene trekken mededeelen, om onzen lezers een beeld van de heerschappij des tyrans te geven.

Nadat Dionysius te Leontini zijne lijfwacht op een geregelden voet had gebracht, trok hij aan haar hoofd, door zijn huurtroepen vergezeld, Syracuse binnen. Hij marcheerde terstond naar het sterkste gedeelte der stad, dat op bet eilandje Ortygia gelegen was en de haven bestreek; hier, op de acropolis van Syracuse, vestigde hij zijne legerplaats en van nu af trad hij onbeschaamd als alleenheerscher op.

Sluiten