Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de landerijen rondom de stad, die hij aan de wettige I, lam

verdeelde onder degenen die zich óf tot dusver vriendscha „s hem

betoond hadden of die hij op deze wijze voor zijne zaak - „ Ren

grondbezittersS 6n ' ^ Vri^!la!e" waren >rgers en

Het kon niet missen, of Dionysius moest zich «' illekeurmu

maatregelen onder de burgers van Syracuse eene menigl erok kenen-

een opstand van bet volk. die echter door den ty t en aeweld

onderdrukt werd, was er het gevolg van. Ten eind ere poEen

tot opstand te voorkomen, het hij den burgers de itnemen- een

weerloos volk kon door zijn huurtroepen gemakkelijk >" jnden worden

De tvran had binnen Syracuse zijne heerschappij ö maar hiermede

was zijne eerzucht nog niet bevredigd, hij wilde ook de „.erige Grieksche steden aan zijn gezag onderwerpen. Dit gelukte hem. deels door kracht van wapenen, deels ook door omkooping van de regeerende overheid.

.Naar nog grootere veroveringen haakte zijne eerzucht! Geheel Sicilië m ? iiaag L- !lloes,en b'J ziJ" gebied worden ingelijfd. Een

. " ' ™ach,|ge Carthagers vreesde hij niet en inet onvermoeiden

hJtarde'ïvtï , ier,eUlSeler' 101 de",kriJo' gemaakt. Hij versterkte en verbeterde de vloot en liet een onnoemelijken voorraad van mondbehoeften wapenen en belegeringswerktuigen naar Syracuse brengen; de vestingwerken der stad werden vernieuwd en een kolossale, steenen muur werd gebouwd die dienen moest om Syracuse tegen een onverwachten overval te beveiligen

Dionysius was verstandig genoeg, om iu te zien. dat hij, in gev°al Svracuse door de Cathagers belegerd werd. niet alleen in zijn leger, maar ook in het volk een wezenlijken steun moest vinden. Derhalve veranderde hij een<klaps van regeringssysteem; de wreedheden en onderdrukkingen, waaraan hij zich in het begin zijner regeering had schuldig gemaakt, werden gestaakt niemand werd meer ter dood gebracht of verbannen, hij betoonde zich vrien-

mTjhn n g'7 vergevensgezind. Hij verkeerde met de burgers als met zijns gelijken; ieder, die met een verzoek tot hem kwam, werd hij hem toegelaten en wanneer het maar eenigszins mogelijk was, werd het hem ingewilligd m,i ' l o f vergeet spoedig gebeurde zaken en laat zich door vriendelijkheid zachtheid van zijne regenten al zeer licht meesleepen. Ook de burgers

onlw'w'T f®! 0p <J"'" alS?ln«enel1 regel göene uitzondering; daar een oorlog egen Carthago zeer naar den zin van bet volk was. werden zij door

nh n °" i'r' er -'n ge(,rag van den tvran jegens ben had

plaats gehad nog eerder voor zijne zaak gewonnen; bereidwillig spanden zij op het woord van Dionysius, alle krachten lot bet bouwen der vestingmuren in. Mannen en vrouwen van alle standen werkten met ware geestdrift mede ij- Ze f le°!,e ,eei1 onvermoeiden ijver aan den dag; geheele dagen bracht bij bij de bouwlieden door bij deelde in alle moeiten en bezwaren en sloeg zeil als een daglooner de hand aan het werk. Zonder lijfwacht bezocht lm de arbeidende burgers hier zorgde hij. dat zij, wier krachten uitgeput waren

ri£W£l Wer n', g',ms Prikkel<Je bij den ijver der werklieden, door hun rijke belooningen te beloven.

Een ieder werkte als om strijd, zoodat de geheele muur in den korten tooid was "' °° "achten waren niet ongebruikt gelaten, vol¬

len einde met bet oog op den aanstaanden krijg tegen Carthago zijne macht nog meer te versterken, zocht Dionysius zich ook op het vasteland , "| ni' 'f• l)0llllde|ioolen te verwerven; bij vaardigde een gezantschap naar de stad Rhegium af. Zijne zaakgelastigden moesten eene jonkvrouw uit een aanzienlijk geslacht voor hem ten huwelijk vragen.

De Rheginers koesterden eene te diepe verachting voor den tvran. dan • lat zij aan zijn wensch bet oor zouden geleend hebben. Diodorus verbaalt.

Sluiten