Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muren en vestingwerken omringd was, had steeds met de hoofdstad in zeer nauwe en vriendschappelijke betrekking geslaan. Wanneer Ulica werd ingenomen, zag Carthago een belangrijken steun liarer macht zich ontvallen. Met zulk eene ongeloolehjke snelheid trok Agathocles voorwaarts, dat het hem gelukte, 300 aanzienlijke burgers van Ulica op hunne landgoederen Bevangen Ie nemen.

Hierop zond hij herauten binnen de slad 0111 haar op te eischen, en toen dezen met een weigerend antwoord terugkwamen, maakte hij met het beleg een aanvang. Ten einde de verdediging der vijanden Ie verlammen, liet hij de gevangen genomen burgers van Ulica aan de bestormingswerktuigen vasthinden, zoodat de Uticensers genoodzaakt waren om óf van alle verdediging door middel van werpgeschut af te zien, öf hunne dierbaarste vrienden, hunne aanzienlijkste mannen te dooden. Zij kozen liet laatste en verweerden zich met den giootsten heldenmoed. Toch viel de slad eindelijk aan Agathocles in handen.

Onbeschrijfelijk ellendig was liet lot, thans aan Utica beschoren. De inwoners, gewapenden en ongewapenden, mannen en vrouwen werden zonder genade neergehouwen, de enkele gevangenen, die Agathocles gemaakt had. werden 11a hel einde van het gevecht nog groolendeels opgeknoopt.

Nadat Agathocles nog eenige andere voordeelen in Afrika behaald had.

'.1. 'I zijne heerschappij hier zoo sterk gevestigd, dal hij besloot naar sicilie terug te keeren. Het bevel over het Afrikaansche leger droeg hij aan zijn zoon Archagathus op.

Nauwelijks \\as hij op Silicië aangekomen, of hij behaalde hier nieuwe overwinningen; mét alleen veroverde liij meer dan eene vijandelijke stad, maar mei luilp \an Etruscische schepen sloeg hij zelfs de Carthaagsche vloot, die de naven van Syracuse versperde. Thans stond hij op het toppunt van zijn geluk; met deze laatste groole zegepraal begon zijn gesternte vooreen tijd Ie tanen.

Dinocrales, een aanzienlijk vluchteling uit Syracuse, had alle ballingen 0111 zich heen verzameld; nadat hel hem door onafgebroken krachlsinspanning gelukt was, de sleden op Sicilië opnieuw lol een bondgenootschap le vereenigen, trok hij aan het hoofd van een sterk leger legen Agalhooles op. De ternauwernood veroverde steden vielen weer van den Ivran af, de vijandelijke legermacht bedreigde zelfs Syracuse.

Terzelfder lijd kwamen uil Afrika zeer ongunstige tijdingen. Archagathus was me! bemind bij de huurlingen zijns vaders; hij bezat daarbij geen veldheerstalent en was dus ook niet opgewassen legen de bekwame aanvoerders, die dooi Larthago aan liet hoofd van een nieuw aangeworven leger geplaatst waren. Bij meer dan één treffen werd hij geslagen en eindelijk naar de slad linies teruggedrongen, waar hij door de Carthagers belegerd werd. Zijn loestand was allerhachelijkst.

Agalhocles besloot, iu aller ijl naar Afrika terug le keeren, 0111 daar zoo mogelijk het leger nog le redden. Vooraf echter moest hij zijne heerschappij over syracuse tegen alle gevaar beveiligen; tol bereiking van dit doel richtte iJ. ee" VI'ooh]k feest aan, waarop hij zich van al degenen ontdeed, die hem geduiende zijne afwezigheid wellicht gevaarlijk zouden kunnen worden. Diodoius geelt ons van Agathocles maatregelen de volgende beschrijving, die levens eene belangrijke bijdrage lot de kennis van hel karakter des tyrans bevat.

«Agalhocles, die alzoo binnen weinige dagen le land en Ier zee had gezegepraald, bracht offeranden aan de goden en hield prachtige feestmalen met zijne vrienden Bij zulke drinkgelagen stelde hij niet alleen alle aanspraak op vorstelijke eerbewijzen ter zijde, maar hij gedroeg zich zelfs nederiger dan gewone menschen. dewijl hij niet alleen door dezen kunstgreep de toegenegenheid van den grooten hoop trachtte te verwerven, maar daarenboven door de vergunning om vrijelijk over zijn persoon te spreken, welke hij hij de heersctiende opgewondenheid verleende, ieders gezindheid nauwkeurig leerde kennen, daar men gewoon is, onder den beker te zeggen wat men denkt.

Sluiten