Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkele schermutselingen tusschen de Punische achterhoede en de voorhoede der Romeinen.

De Romeinsche senaat vreesde niet zonder grond, dat Claudius Nero niet bij machte zou zijn om Hasdrubal terug te houden van zijn voorgenomen tocht naar Italië, waarvan het plan aan de Romeinen verraden was, en besloot daarom nieuwe versterkingen naar Spanje te zenden en het opperbevel over het leger daar te lande op te dragen aan een veldheer, waarvan hij de benoeming aan het volk overliet. De consuls bepaalden den verkiezingsdag, in de verwachting, dat meer dan één bekwaam legerhoofd naar de eer van het opperbevel zou dingen. Maar hierin zagen zij zich teleurgesteld; de meeste Romeinsche veldheeren vreesden dat in Spanje niets dan schande en nederlaag hen wachtten, dewijl zij niet alleen met de Carthagers, maar ook met de inboorlingen des lands zouden moeten strijden.

Niemand meldde zich aan en vruchteloos bleef de klacht des volks, dat er geen veldheer van beproefde bekwaamheid voor het Spaansche leger te vinden was. Nu trad Publius Cornelius Scipio, de zoon van den in Spanje gesneuvelden veldheer van denzelfden naam, een jong mensch van nauwelijks 24jaren, voor het volk en verklaarde, dat hij naar het opperbevel in dat verre land dong.

Aller oogen wendden zich naar den stoutmoedigen man; luide vreugdekreten des volks begroetten hem en voorspelden hem, gelijk Livius verhaalt, een voorspoedigen en gezegenden veldtocht. Toen het volk tot de stemming overging, benoemden niet alleen alle centuriën, maar in de centuriën alle burgers Publius Cornelius Scipio eenparig tot opperbevelhebber van bet leger in Spanje. De vreugde was algemeen, doch spoedig volgde op het haastig genomen besluit de twijfel, of zulk een jong man wel voor zulk een gewichtig ambt geschikt was. In andere gevallen werd het opperbevel uitsluitend aan de praetoren en consuls toevertrouwd, terwijl dit thans op eens opgedragen zou worden aan een jongeling, die nog nooit zulk een hoogen post bekleed had. Doch met wegslepende taal sprak Scipio de menigte toe, hij openbaarde zooveel moed en zooveel geestdrift, dat het vertrouwen op hem terugkeerde.

De jonge man, die zich reeds door meer dan één heldenfeit onderscheiden bad, was de lieveling der Romeinen. Om zijne schoonheid, zijn redenaarstalent en zijne aangename manieren, was bij sinds lang bij het geheele volk bekend. Hij verstond de kunst om zijne schitterende gaven anderen in het oog te doen vallen en hij deed dit zelfs ten koste der waarheid. Van den dag af, waarop hij het kleed der knapen had afgelegd, ondernam hij geen enkel werk, zonder vooraf naar het Capitool te gaan, zich daar in den tempel neer te zetten en geheel alleen in dat heiligdom eenigen tijd door te brengen. Hieruit was bij het volk de meening ontstaan, dat hij onmiddellijk met de goden verkeerde. Het bijgeloovige volk vertelde zelfs, dat hij de zoon eener reuzenslang was, die men dikwijls in het vertrek zijner moeder had gezien, doch die eensklaps verdween, zoodra een mensch dat vertrek binnentrad. Nooit spotte Scipio met het geloof aan dit wonder, integendeel bij versterkte de menigte daarin door de wijze waarop bij het noch ontkende, noch rechtstreeks bevestigde. Van den zoon der geheimzinnige slang, van den jongeling, die met de goden in onmiddellijk verkeer stond, durfde het volk groote dingen verwachten en weldra rechtvaardigde Scipio het vertrouwen, door zijne medeburgers in hem gesteld. Aan het hoofd van eene weluitgeruste vloot en van een flink leger zeilde bij naar Spanje, waar zijn eerste optreden op het oorlogstooneel zich door eene even stoutmoedige als welgeslaagde onderneming kenmerkte.

Het middelpunt der Carthaagsche macht was Carthagena (Nieuw-Carthago). Deze stad was zoo goed versterkt, dat de Carthaagsche legerhoofden er niet aan dachten, buitendien nog iets voor hare beveiliging te doen. Zij stonden op verren afstand, Hasdrubal Barcas aan de bronnen, Hasdrubal, Gisco's zoon, aan de monding van den Taag en Mago bij de zuilen van Heracles. Het naaste legercorps was tien dagmarschen van Carthagena verwijderd.

Sluiten