Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevochten. Philippus greep ten gevolge van dit alles nieuwen moed. In hel voorjaar van 198 v. Chr. ging hij van den verdedigingskrijg tot een aanvallenden oorlog over; hij rukte met zijn leger het noordwestelijk deel van Epirus binnen en sloeg op korten afstand van de Romeinen eene verschanste legerplaats op. Eerst in den zomer van datzelfde jaar nam de oorlog door het optreden van een anderen Romeinschen veldheer, den consul Tilus (Juinctius Flamininus. eene andere wending.

Flamininus was een jong man van dertig jaren, die zich door zijn talent en door de blakende gunst, waarin hij bij het volk stond, tol consul had weten te verheffen, zonder vooraf, gelijk anders de gewoonte was, aedil of praetor te zijn geweest. Hij was geen Romein van den ouden stempel, maar behoorde evenals Scipio lot hen, die eene nieuwe richting aankleefden. Met liijzonderen ijver had hij zich aan de beoefening van Grieksclre kunsten wetenschap gewijd en Grieksche zeden en gewoonten aangenomen; voor deHelleensche beschaving koesterde hij. in één woorfl, de grootste ingenomenheid. Hij. de geslepen diplomaat, de geniale veldheer, was juist de rechte man om Philippus van Macedonië te overwinnen en te gelijk den Hellenen sympathie voor Rome in te boezemen. Zoodra hij het opperbevel over het Romeinsche leger overnam, knoopte hij onderhandelingen met Philippus aan; deze liepen echter te niet. daar Flaminius niet alleen eischte dat Philippus zijne tot dusver gemaakte veroveringen zou teruggeven, maar ook, dat hij van liet bezit van Thessalië afzien zou. Hit voorstel kon de Macedonische vorst niet aannemen; hij hoopte na het winnen van een slag gunstiger voorwaarden te zullen bedingen.

Veertig dagen achtereen stonden de beide legers in den pas van den Aoös, waar zij hun kamp opgeslagen hadden, werkeloos tegenover elkander; geen der beide veldheeren waagde liet, een gevecht te beginnen, toen de Romeinen zich door een gelukkig toeval begunstigd zagen. Eenige aanzienlijke Epiroten speelden den verrader. Zij lieten den Romeinen door een met die landstreek zeer vertrouwd herder een weg over de kruin van liet gebergte wijzen; langs dit pad zond Flamininus eenige duizenden zijner troepen af, om de Macedoniërs in den rug te vallen; te gelijk tastte hij hen in het front aan en hij dwong hen op die wijze om hunne sterke stelling te verlaten.

Geheel Epirus gaf zich aan de Romeinen over. Philippus spoedde zich naar Thessalië, waar hij opnieuw eene sterke stelling innam. Dewijl hij het als zeker beschouwde, dat de Romeinen hem op den voet zouden volgen, lief hij alle Thessalische steden, die in zijn oog niet sterk genoeg bevestigd waren om een beleg te verduren, verwoesten. Alleen die vestingen, op wier trouw hij met zekerheid rekenen kon, bleven ongedeerd.

Toen Flamininus Thessalië binnenrukte, kon hij wel het platte land bezetten, dat door de Aetoliërs overstroomd en uitgeplunderd werd, maar de welverdedigde vestingen stuitten zijn verderen voortgang.

Het jaargetijde was intusschen te ver gevorderd om een aanval op Macedonië zelf te ondernemen; daarom poogde de veldheer zich in Zuid-Griekenland bondgenoolen te verwerven. Het Achaeïsch verbond, dat tot dusver onzijdig was gebleven, begon thans in zijne staatkunde te wankelen; de Romeinen hadden in zijn boezem eene partij weten te winnen; deze partij nam in kracht toe, toen Flamininus zegevierend in Pliocis doordrong en de Romeinsche vloot de Corinthische havenstad Cenchraeae blokkeerde. Op eene vergadering te Sicyon kwam het tusschen de leden van het Achaeïsch verbond tot heftige oneeniglieden; eindelijk besloot de meerderheid, een verdrag met Attalus en met de Rhodiërs te sluiten en gezanten naar Rome te zenden. Slechts drie staten, waartoe ook Argos behoorde, bleven aan Philippus getrouw, die tot loon daarvoor de trouwe Argiven aan Nabis verried, om den tyran van Sparta tot zijne zijde over te halen. Nabis maakte zich van de stad Argos meester en hield daar met zijne gewone wreedheid huis. Philippus echter trok uit zijn schandelijk verraad niet het minste voordeel, want Nabis, die meer vertrouwen

21*

Sluiten