Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekwaam veldheer, om de Romeinsche legers aan te voeren. De eenise die /ich onder Sulla eenigermate onderscheiden had. was Marcus Licinius Crassus

7iinwriiu,l m i fl?et het °PPerbevel «eSen de slaven bekleed, ^ijn rijkdom ste de hem in staat een grooter leger op de been te brenaen dan eenig vroeger veldheer tegen de slaven had aan|evoerd. Door den klank van zijn naam aangetrokken, lieten de oude veteranen van Sulla zich in de

hirhf'n' i1,; JiVe"; 1 de ee!"ste I,laals P^e Crassus de geheel verdwenen tucht onder de (roepen te herstellen. Bij de eerste gelegenheid Z eene a eehng zich weer bad laten slaan, de wapenen had weggeworpen en laf-

SencZid hii S' T' gaf hij 6811 voorbee,d va" meedoogenlooze gestrengheid. luj het eiken tienden man ter dood brengen.

Door vrees gedreven gedroegen de Romeinsche soldaten zich van nu af dappeidei dan vroeger en weldra moest Spartacus erkennen, dat hij tegenover

wai'pn ï?r VIJan S,0.n dan d.e v,oegere onbekwame Romeinsche veldheeren waien. Hij zag van den aanval op Rome af en trok naar Lucanië ter™ Al vei der en verder werden de slaven naar het zuiden gedrongen. Spartacus

hoopte te vmdenTn "T" te, steken-waar hij nieuwe bondgenooten

wirpn 11;; ,i\ t L ^lcl^la^nsc^e slaven, die steeds zeer oproerig gezind vvaien. Hij bloot eene overeenkomst met zeeroovers om hem met z?ine soldaten naar het eiland over te brengen. De onderneming £l ^chte schiDbreuk op de trouwloosheid dezer laatsten. die wel het geld voor den optocht bedongen, aannamen, doch toen wegzeilden.

üedroiwn eLSpa1alU^ uite«;slen zuidelijken uithoek van Italië terug¬

gedrongen was, meende Crassus zich op zijne (roepen nog niet senoe« ?e kunnen verlaten, om met hen een slag in het'open veld te wagen Hij poo™de het leger der slaven in te sluiten, door een wal op te werpenTn eeneKht

keu!'ÏTom'ö Tvliï,7 DuitS?he, n,ijk'n' le'^1 de" vijand slechts de Keus liet om ot die \erschansing te bestormen, óf van gebrek om te komen

Spartacus besloot lot den storm en die stoute daad werd met een gunsS

uitslag bekroond; bij dreef het Romeinsche leger zoozeer in de enete d it ('Tas

sus bij den senaat het voorstel deed om Pompejus uit Span e S^e roepen

Doch veel spoediger dan Crassus had durven hopen, deed er zich voor

T.T?der de- SlaVer b?k ten ^ee(len male oneenig.Je Galliërs \erheten opnieuw het leger van Spartacus om door Crassus aangetast en verslagen te worden, en thans was de eerste niet langer bij machte 0111 aan liet veel talrijker Romeinsche leger het hoofd te bieden Hij werd gehee verslagen. Hij zelf overleefde deze nederlaag niet, doch vond dappei strijdend op het slagveld den dood. Met de grootste woede werden de verstrooide vluchtelingen vervolgd. Crassus liet 600 gevangenenTphaLn

vprhaali . we«' llle van Roine naar Capua voerde. Naar men

S m!:er dan 60,000 slaven in dezen bloedigen oorlog gebleven

Crassus keerde als overwinnaar naar Rome terug. Hij was de man die den slavenopstand bedwongen had. Tot zijne biltere smart zag hi^rich w,l£

naar de"volksgunst beroofd"1' Waai°P l,1J aa"Spraak had' dü0r een mededinger

ontinoetmPdieS7!cahd nÜ T uil SPanJe eene bende van 5000 slaven

der Alnen in vS.hSm i vl"ch,tehngen verzameld bad en zich aan de overzij

Sti^d en na k f °Pt6 8teHen' Hij had die bende 8esl:,ge" en verAn h, i 'naakte daarom aanspraak op de verdienste, dat hij den slaven-

zim heldpn6!^0 f" 'ak had ui,Se|'oeid. In die bewoordingen deelde hij jne heldendaad aan den senaat mede.

Sluiten