Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld worden opgedragen. Nadat deze gebruik! zijn, staan de gasten op, om zich een weinig beweging te verschaffen. Menigeen, die nog niet van zin is om den maaltijd te staken, doch wiens maag geen voedsel meer tot zich wil nemen, gebruikt de fijne veer van den flamingo om liet gehemelte en de keel te kittelen, zij komen daardoor aan het braken en kunnen nu van voren af aan beginnen.

Eindelijk zijn allen zoo oververzadigd, dat zelfs de flamingoveer geen dienst meer zou kunnen bewijzen. Nu begint in een daar naast gelegen vertrek het drinkgelag. De gastheer heeft zorg gedragen, dat het door uitspanningen van allerlei soort veraangenaamd wordt.

Daar is een geleerd man ontboden, die de werken der Griekschedichters op boeiende wijze voorleest; daar treft men ook muzikanten en dansers aan, die de gasten door hunne voorstellingen en muziekuitvoeringen vermaken. Doch allerminst ontbreekt daar de werpbeker met de dobbelsteenen, die zelfs aangebracht zou worden, al wilde men niet spelen, want de koning van het feest moet door hel lol aangewezen worden.

De slaven brengen kransen, waarmee de drinkgezellen hun hoofd versieren. De hoogste worp, de venusworp genaamd, waarbij de vier dobbelsteenen allen een verschillend getal oogen vertoonen, wijst den koning aan. die met vreugdegejuich begroet wordt en de leiding van het feest op zich neemt. Hij moet de hoeveelheid water bepalen, die onder den wijn gemengd moet worden, bij mag ook straffen vaststellen voor den nalatigen drinker. Onder spel en gezang vervliegt de tijd; weddingschappen worden aangegaan, heildronken wij zouden zeggen: toasten uitgebracht. In vroegere dagen gold de eerste dronk steeds de vrijheid van het eeuwige Rome. Thans prees men den machtigen Augustus, den vorst der vorsten, den goddelijken keizer.

Met de buitensporige weelde, met de walgelijke onmatigheid, welke de aanzienlijke Romeinen bij hunne maaltijden ten toon spreidden, was geheel hunne overige leefwijze in overeenstemming.

Reeds gedurende de laatste eeuw der republiek hadden de Romeinen den ouden eenvoud en de vroegere gestrengheid van zeden langzamerhand vaarwel gezegd. Grieksche lichtekooien maakten in de hoofdstad der wereld uitstekende zaken. De aanzienlijke losbollen wedijverden met elkaar, wie deze aan de hoogste weelde gewende meisjes met de kostbaarste geschenken vereeren zou. Meer dan een aanzienlijk vermogen werd tot zulke lichtzinnige doeleinden verkwist.

Het volk volgde, gelijk altoos, het voorbeeld der hoogere standen. Rome werd eene afschuwelijke kweekplaats van alle mogelijke ondeugden. Elke denkbare vorm van wellust, ook de dierlijkste, vond bij de Romeinsche natie, die hoe langer zoo meer van de overbeschaving der Grieken overnam en in zedelijk opzicht steeds dieper en dieper zonk, zijne vereerders, zoowel in de paleizen der optimaten en ridders, als in de hutten der armen en op de hoogste verdiepingen der insulae.

In de groote stad trof men gansche wijken aan, waarin bijna ieder huis eene verzamelplaats van misdadigers of eene schuilplaats der prostitutie was. In deze beruchte wijken verkeerden niet alleen de Romeinen van lageren stand, neen, ook losbollen van hooge geboorte kon men hier in grooten getale aantreffen. Meer dan een begaf zich onbeschaamd op klaarlichten dag derwaarts; slechts de betergezinden begaven zich des avonds met omhuld hoofd daarheen, doch allen zonder onderscheid gaven zij zich onbeteugeld aan de schandelijkste uitspattingen over.

Yan huiselijk leven, gelijk dat vroeger te Rome gebloeid had, kon bij de algemeen heerschende zedeloosheid ternauwernood meer sprake zijn en slechts in enkele burgerwoningen werden de oude zeden nog in eere gehouden.

Het huwelijk werd algemeen slechts als een noodzakelijk kwaad beschouwd; men sloot die verbintenis op hoogst lichtvaardige wijze, om haar even licht-

Sluiten