Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partijen hield. Het omringde hel gebouw en eischte met woest geschreeuw

den dood van Cleander. .

Deze gaf aan eene afdeeling ruiterij der praetorianen bevel om de oproerig menigte uit elkander te drijven. Voor een oogenblik gelukte dit. Vele der oproermakers werden gedood, liet volk drong vluchtend de stad binnen. Hier echter begon het tegenstand te bieden. , ., .

Uit alle vensters, van alle daken werden de ruiters met een hagelbui van steenen begroet. Toen een deel van de lijfwacht te voet zich aan de zijde des volks schaarde, moesten de aanvallers ten slotte wijken. Met dubbele woede keerde bet volk naar het keizerlijk paleis terug en omsingelde het. Ten tweedenmale eischte bet met luide wraakkreten het hoofd van Cleander. tommodus besloot, den eisch des volks in te willigen. Cleander werd in stilte ter dood gebracht en zijn hoofd uit een venster aan het volk toegeworpen. Door deze daad van toegevendheid kocht de keizer den vrede; doch het volk had ook thans hierbij niets gewonnen, daar Cleander door andere even zeuelooze en wreede gunstelingen opgevolgd werd.

Commodus gaf zich aanhoudend aan de schandelijkste uitspattingen °^er* Om de regeering bekommerde bij zich slechts in zoover, als het hein een waar «enot was, doodvonnissen uil te spreken. Zoo liet hij de staatszaken geheel aan zijne nietswaardige dienaars over, terwijl hij zelf zijn tijd doorbracht in een serail van 300 schoone vrouwen en even zoovele jongelingen. De oude geschiedschrijvers hebben ons beschrijvingen van zijne leefwijze nagelaten, die in een geschiedkundig werk van dezen tijd niet kunnen worden opgenomen, daar zij bel zedelijk gevoel onzer lezers al te zeer zouden kwetsen.

Buiten het serail was de arena de geliefkoosde plaats zijner uitspanningen Hij gaf zich thans onbeteugeld aan zijne neiging tot dieren- en g adiatorengevecbten over; hij noemde zich zelfden Romeinschen Hercules. De knots en leeuwenhuid prijkten naast de leekenen der keizerlijke waardigheid ter zijde van zijn troon. Iïij liet voor zich zelf standbeelden oprichten, die hem m de

gedaante van Hercules voorstelden.

Had bij tot dusver zijne bedrevenheid als boogschutter en zwaardvectilei slechts binnen de muren van zijn paleis voor zijne gunstelingen ten toon gespreid thans besloot hij in bet openbaar voor hel volk op te treden en zich den roem van den besten schutter, den bekwaamslen gladiator te verwerven.

Ten aanschouwe eener ontelbare volksmenigte verscheen Commodus 111 het amphithealer. Geheele troepen wilde dieren werden losgelaten en door hem het ééne na het andere met zijne nimmer falende pijlen gedood. Honderd leeuwen braken op hetzelfde oogenblik uit hunne kooien los en werden zonder uitzondering door Commodus geveld. Eene heldendaad verrichtte de lafhartige keizer daarmede echter niet, want alle mogelijke voorzorgen waren «enomen. om te voorkomen, dat één der wilde dieren zich op den schutter werpen kon, die bun van zijne zitplaats zijne pijlen toezond. Stuitte deze lalle strijd tegen de wilde dieren den Romeinen reeds legen de borst, nog sterker kwetste Commodus het gevoel van betamelijkheid des volks, door als gladiator op te treden. De strijd tusschen den secutor en den reliarius vond in de arena altijd den meesten bijval. De keizer koos voor zich de uitiusting en de wapenen van den secutor. Met helm, zwaard en sclnld gewapend tiau hij in het strijdperk, terwijl zijne tegenpartij, de reliarius, geheel naakt en alleen met bet net en den drietand gewapend, tegenover hem stond.

In een gewoon geval bad de bedreven retiarius meer dan eene kans op de overwinning, want ook de drietand was een doodelijk treilend wapen, en zoodra de secutor in bet met groote behendigheid geworpen net verstrikt was, kon hij van zijn zwaard volstrekt geen gebruik maken. l)e ongel ukkigen echter, die genoodzaakt waren 0111 tegen Commodus te kampen, ontvingen slechts een looden drietand en waren dus des secutors lichte prooi. Al te dikwijls moesten zij zelfs de eer van met den keizer te strijden met hun leven

Sluiten