is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pesldgen. Gedurende de drie jaren zijner regeering heeft hij geene enkele maal Rome of Ilalie bezocht. Zijne legerplaats, die hij enkele gelegenheden van de oerers van den Rijn naar die van den Donau verlegd werd? was de zetel van zijn wreed despotisme, dat alle wetten, alle rechtvaardigheid met voeten trad en alleen door de macht van het zwaard in stand werd gehouden

de eisrhpn a?,"t r f' Va" '10?ge beschavin8 of van bekendheid met !lni ? L burgerlijken levens werd in de nabijheid van zijn persoon geduld en Romes keizer riep 111 die dagen het beeld van die oude aanvoerders der slaven en gladiatoren voor den geest terug, wier woeste, dierlijke krachten een diepen indruk van schrik en afgrijzen hadden teweeg gebracht."

Zoo beschrijft ons Gibbon, de beroemde geschiedschrijver van den laatsten

deZnrl'1T\ Tb'1J i h1et.Schrikbe,wi"d van Maximinus, hetwelk alleen door de voordeden , we.ke de keizer op de Germanen behaalde, gedurende eeniacn tijd voor de Romeinen dragelijk gemaakt worden kon. 8

ziino i in ue i"',1(l'S °P™erk,en- z°nd Maximinus uil zijne versterkte legerplaats zijne bloed bevelen naar Rome; van daar vaardigde hij ook een maatregel uil welke in het geheele Romeinsche rijk de grootste verbittering teweeg bracht! zii tni Jpn^aankn i S keizerrjjks hare eigen inkomsten gehad, welke

hnm nlv '' 1°" korf.n vuor hel arme volk, lot hel vieren van de open-

M-m-mmn liVa" godsdieunst'ge feesten naar goeddunken mocht besteden. Maximinus, die voor de geschenken, waarmede hij zijne soldaten overlaadde

mWn I rfi8had' W6lke de krach,en van het land ver leboven

Ü™ «hi i dal al de bezittingen der steden ten behoeve der schatkist van den staat verbeurdverklaard ja dat uit de tempels alle kostbare gouden en erj ? standbeelden der goden, helden en keizers weggenomen Oe»molltn zouden worden, om daarvan geld te slaan

b?Velen We,rden wel uitgevoerd( maar niet zonder hier en S. nio! „ f iT tegenstand te ontmoeten. De burgers der steden wilden zich niet goedschiks van hunne kostbaarheden laten berooven. Op verschillende

vool7e burgers afliep 66,16 d'e ecl"er "a,UUrlijk al1*' ongelukkig

7p|f^rnkreel( Vian.T0nllW?ardiginS gins llil 'iet geheele Romeinsche rijk op.

8 >e ! leSloenen was ontevreden over een maatregel, die de reeds warpn° & m°?1 "?aken bij de burgerij da" *Übuitendien van verzet lucld gemeene verblltenng gaf zich het eerst in Afrika in daden

rtnit !'VAp,il Va" h1el.jaar 237 werd de keizerlijke fiskaal dier provincie met zimlnw'1,.,)6'11!00' riï ï k.wam in opstanden riep den 80jarigen, wegens pp / fn° onberispelijk leven hooggeachten pro-consul Gordianus tol keizer Rnm, JU0" i medekeizer uit. Gordianus, die uit een der aanzienlijkste r n ?'7 flllCI1 afstamde, - hij telde onder zijne voorvaderen

van vaderszijde de Gracchen, onder die van moederszijde keizer Trajanus —

nnmpr6l|!Jnan. "n b®f,.r°e''(Je rechtschapenheid, die nooit naar het keizerlijk aan Ir. i'' i - b Iet i • an ongaarne nam hij de hem opgedragen waardigheid "• ''N kon haai' niet weigeren, daar in dat geval zoowel zijn leven als dal hl ver.beui;d was- Maximinus zou het hem nooit vergeven hebben,

ho Uil ri, ,n ,ad Wlllen verbeffen. Alleen in de macht, welke

versrliKrwoi i f-'V7?''1' ,scho1nk- ,k°n de verkozene redding vinden. Hetzelfde verschijnsel zal zich in de volgende tijden meermalen aan ons voordoen. Tegen

«lip b'!', "ame" ZH' die..d°or Je legioenen lol keizer waren uitgeroepen, dikwijls waarvfn tüaa"; i'" Z'J Z? als de gr°o|sle ramp beschouwden, ten gevolge ^ ! | . lle.,s dan een leven vol onrust en gevaar en eindelijk een bloedigen dood zich beschoren zagen, om ten minste een korten tijd te winnen, daar het afwijzen van de hun toegedachte waardigheid hun dood onvermijdelijk maakte.

scbri.Vpn aa" den,.senaat te Rome in een bescheiden en eerbiedig

schujven zijne benoeming en die zijns zoons mede. Hij ontving een antwoord, Streckfuss. II.