Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keur aan den geestelijken stand, in welken zij spoedig en zonder gevaar tot

ru f f 'T " r, geraken. Ook het volk beschouwde weldra de feestelijkheid als de eigenlijk oppermachtige stand in den staat. °

recht ziilonde?wpïrinke[k T®.8 dl'S hoe.1"n8er hoe meer; de kerk sprak recht zij onderwees 11 de scholen en was belast met de verzorging der armen

EnéenmedAnstPn T den,s,aat sl,echts 8evoe,de in den druk der be-

denThoot 15 T li6" T]°S e'! de willekeur ziJ'ner ambtenaren. In den schoot dei kerk. die alleen bij machte was om bescherming te verleenen

zochten daarom alle ongelukkigen eene toevlucht; het aantal belijders van het

£ "am /?" gevolge van dit alles op eene ongeloofelijkc wijze toe

deel £ ,1 TLti 7 V6rre af' dat z'j' die hel uitzicht op tijdelijk voor^ ÈL n a?nSel™kken, dezen stap uit gemoedelijke overtuigin-

ftrk n S, l'af ',ler V0lslrekt ^ aanwinst. Integendeel, naarmate de kerk in zielental toenam, verminderde hare innerlijke kracht, omdat zij hoe langer hoe meer van Jezus zuivere beginselen afweek. Dit verschijnsel openbaarde zich reeds in de dagen van Constantijn. verscn.jnsel

deliik i„lTtkI.rk™r.8°miVi8e C!"ls,elijke leerstukken, die schier onophouuet jk in de kerk geheerscht en het ontstaan van velerlei sekten veroorzaakt

hadden, werden nog heviger, sedert de Christenen geene vervoldna meer had-

Zij" die VoThëd:cnJ'V'j 'i''".1'1"" 'üt Sew,elddad'ge. zelfs tot bloedige tooneelen. m.'i; i u vervolSd waren, traden nu zelf als vervolgers op; de do--

wiclïSe sS ï"l der.C.hristel,Jke geestelijken namen het karakter van gewiciiiige staalsaangelegenheden aan.

De eerste strijd van dien aard onder Constantijn is bekend onder den

Caedlianus mt lliitlhnSC [Wis,en- la. het Jaar 3H werd Carlhago zekere , r u ot bisschop verkozen en door een anderen bisschop gewml. Deze

behoorde tot die geestelijken, welke ten tijde van Diocleiianus zwak «*noe»

SS l£dT!,».r <!e i16"'86 0Ulk0nilC11 uil ,e leverem Wey„T5ez^re°

de strenoe ÏÏf w,*!L i naam.va? "-aditores ontvangen; zij werden door verooXw ni i, 8? n" 8ebr°k aan vas,l»'id van overtuiging scherp 't f 0 bisschop Donatus had hen uitgesloten van alTe gemeen-

voor ongeldig J verklaarde da" ook ,1e wijding van Caecilianus

van "Tke^ernT,Wlï,dllr ,0TCar,,ia^° f" hefti8e strijd onder de Christenen, van welke een gedeelte Caecilianus als hun recht matigen bisschop beschouwde

Z tk no 'S f doch Z|j|ie maatregelen dienden slechts, om

sHssin'' ,Wor £V ' ; h'J !d'°«*g 'd*oo den bisschop van Rome de beriiks een overwirlV ifi' •'8. dezen boven de overige bisschoppen des

U1 ti vervo|g van veel beteekenis zou worden, li,,. r ° bisschop van Rome niet lot liet gewenschte doel kon geraken

baa t ten Reeds Toen -■, ke,rkverSaderlinSen heieggen, die echter even weinig twisten' z ion iif , r vergaderingen slechts aanleiding lot nieuwe in pin vif i • 'ydgenoot bisschop Cregorius van Nazianze, zich hierover

mij SnSromeaTlal,1US "i'"^ "A'S 'k de waarheid '«oei, voel ik

nnnit i J • , vergaderingen van bisschoppen te vermijden, omdat ik nooit heb gezien, dat zij tol een goed einde voerden. Geene enkele der sv-

hetTwade nocTfL ,Ü?d "" den.weS geruimd; integendeel alle hebben /lij

lüke twiïziëki ' Kant,ln iaar,eiBen boezem voeren eeneonbeschrijfe-

het verwit on dPn fT 1!ZUC,,tl deJ?. boventoon, en eerder zal iemand zich

™,i,™ . P ■. s ,ialen- dat hlJ zich lot rechter over de boosheid van

den weg te duimen dat h°l hem gelukken zal' eenioe verkeerdheid uit f'idei de Christenen in Afrika ontstond een openbare strijd die slechts

vrfijPtL•lon.1 itfrPV i10''," 1Conslan,ijn der Donatistische partij meerdere J tid toestond. Dc twist brak later opnieuw uit en duurde verscheiden jaren.

43*

V

Sluiten